22.06.2021

Доклади за устойчиво развитие за международни заинтересовани страни

Все повече инвеститори избират зелени инвестиции. Един от начините за това е чрез устойчиви портфейли на Борсово търгуваните фондове (ETF). Според Green and Sustainable Finance Cluster Germany e.V., през 2019 г. в Германия са издадени зелени облигации на стойност около 20 милиарда щатски долара. Тази тенденция поставя компаниите под нарастващ натиск.

Един от начините за задържане на съществуващите заинтересовани страни и придобиването на нови е изготвянето на доклади за устойчиво развитие. Това само по себе си не е нищо ново, но задължението за изготвяне на доклад за Корпоративна социална отговорност (КСО) в момента се разширява на политическо ниво като част от Европейската зелена сделка.

В този контекст ще чуете термини като „устойчиво финансиране“, „директива за корпоративно отчитане на устойчивото развитие“, „критерии за екологично, социално и корпоративно управление (ESG)“ и „„грийнуошинг“ (маркетингови трикове, които компаниите използват, за да заблудят потребителите, че са по-екологични и устойчиви), които ще бъдат обяснени в този доклад, както и ролята на (многоезичните) доклади за устойчиво развитие като средство за корпоративна комуникация.

→ Докладите за устойчиво развитие като стратегически инструмент за комуникация и връзки с инвеститорите
→ Защо има смисъл да превеждате докладите си за устойчиво развитие.
→ Докладите за устойчиво развитие: задължение или удоволствие?
→ Какви отчетни стандарти са определени за докладите за устойчиво развитие?
→ Защо да изберете EVS Translations?
Доклади за устойчиво развитие за международни заинтересовани страни
Доклади за устойчиво развитие за международни заинтересовани страни

 

Докладите за устойчиво развитие като стратегически инструмент за комуникация и връзки с инвеститорите

Със сигурност има голям интерес към „устойчивото финансиране“ – но има и нещо повече. Инвеститорите призовават компаниите да бъдат прозрачни и да предоставят информация за корпоративните мерки и тяхното въздействие върху обществото и околната среда.

Вие също можете да превърнете докладите за устойчиво развитие в стратегически комуникационен канал в отношенията ви с инвеститорите, като по този начин простото задължение да предоставяте информация ще придобие по-голяма прозрачност.

И дори ако нямате подобно задължение, можете доброволно да включите допълнителна глава, в която са описани вашите усилия в областта на устойчивото развитие. Това може да осигури реално конкурентно предимство най-вече на малките и средни предприятия.

Компании, които изготвят доклади за устойчиво развитие

 • вдъхват у заинтересованите страни чувство за стабилност и далновидност;
 • укрепват репутацията си;
 • информират за стратегията си за корпоративна социална отговорност по прозрачен начин;
 • демонстрират своята отговорност към обществото като цяло;

и от своя страна повишават привлекателността си като стабилен бизнес партньор и работодател.

Всичко е възможно – комуникацията на инициативите на организациите за корпоративна социална отговорност не трябва да е скучна

Всички обичаме добрите истории – това е просто част от човешката ни природа. Така че защо да не визуализирате факти и цифри и да не предадете тези данни във формата на история? В допълнение към обичайния текст, можете да подготвите своя доклад като интерактивна брошура, в уеб формат или във формата на видео. Няма ограничения на креативността ви!.

→ Повече информация за цифровите годишни отчети

 

Говорите ли езика на вашите инвеститори? Защо има смисъл да превеждате докладите си за устойчиво развитие.

Компаниите от сегмента Prime Standard на Франкфуртската фондова борса са запознати с изискването за превод на тримесечните, полугодишните и годишните отчети на английски език. Когато те интегрират доклада си за устойчиво развитие в годишния си отчет, този аспект вече е обхванат.

Но за компании, които не са обект на това задължение, може да има смисъл вашият доклад за устойчиво развитие да бъде преведен. В нашия глобален свят финансовите отчети трябва да бъдат достъпни за възможно най-много хора. Като глобален език и общ знаменател сред страните, които не са англоезични, английският език доминира във финансовата сфера.

Обръщайте се към вашите инвеститори, служители и други заинтересовани страни на техния собствен език – или на най-употребявания трети език. Това ще гарантира, че информацията ви ще достигне до широка аудитория, като по този начин ще увеличи значимостта на вашата компания.

Докладите за устойчиво развитие: задължение или удоволствие?

Нарастващото търсене на по-отговорен бизнес поставя компаниите под голям натиск. Целта е да се създаде прозрачност, като същевременно се предотврати „грийнуошинга“. Данните за корпоративна устойчивост трябва да бъдат съпоставими, надеждни и лесно достъпни както за финансовите компании, така и за инвеститорите и обществеността.

От 2017 г. съгласно Директива 2014/95/ЕС (известна също като „Директива за оповестяване на нефинансова информация“), от големите компании се изисква да изготвят доклади за устойчиво развитие/КСО. Сред тях са компании, регистрирани на борсата, банки и застрахователни компании, както и компании от обществен интерес (за други критерии щракнете тук). Настоящият еквивалент на директивата в Германия е Законът за прилагане на директивата за КСО (CSR RUG), който определя задължението за отчитане на корпоративната социална отговорност.

Но сега се предлага Директивата за корпоративно отчитане на устойчивото развитие (CSRD) да замени CSR RUG, което значително разширява задължението за изготвяне на доклади за устойчиво развитие. И докато някога са били обхванати около 11 000 компании, тази цифра ще се увеличи до 50 000 от фискалната 2022 г.!

Какви отчетни стандарти са определени за докладите за устойчиво развитие?

Докладите за устойчиво развитие са предмет на редица отчетни стандарти, но големият брой стандарти често може да затрудни сравнението на компаниите една с друга.

За постигане на целите на Европейска зелена сделка (например неутралност по отношение на климата до 2050 г.) трябва да гарантираме, че говорим на един език. Също така трябва да изясним какво точно означава „устойчив“. Таксономията на ЕС, която ще бъде достъпна, след като бъде преведена на всички езици на ЕС, ще предостави помощ в това отношение. Таксономията на ЕС е система за класификация на онези икономически дейности, които се считат за екологично устойчиви.

Докато не бъде финализирана, компаниите могат да се позовават на следните насоки при изготвянето на доклади за устойчиво развитие на национално и международно ниво:

 

Понастоящем обаче всички доклади за устойчиво развитие трябва да обхващат поне следните четири области: общество, работни стандарти, околна среда/климат и противодействие на корупцията.

Ако дадена компания не предостави информация за (поне) един от тези аспекти, се прилага принципът „спазване или обяснение“, което означава, че компаниите са длъжни да обяснят (например свързаните с бизнеса) причини за неспособността да предоставят съответната информация.

Фокусът е върху вашите читатели – вашите заинтересовани страни

Независимо дали сте избрали интегриран годишен отчет или сте решили да публикувате своя доклад за устойчиво развитие отделно,

трябва да улесните възможно най-много достъпа на читателите до докладите си – както по отношение на техническата наличност (например в уеб формат или като PDF, видео или като книжно тяло), така и по отношение на езика.

Задайте си следните въпроси:

 • Лесни ли са за четене текстовете ми или съдържат много жаргонни думи и изрази?
 • Ще достигна ли до целевите ми групи, ако отчетите ми са написани само на немски или английски?
 • Кои езици са важни за моите заинтересовани страни?

Нашият екип по финансови отчети с удоволствие ще Ви посъветва относно индивидуалните Ви изисквания.

Защо да изберете EVS Translations?

 • Опитен екип от собствени преводачи на финансови отчети
 • Терминологични бази данни за доклади за устойчиво развитие (в съответствие с Глобалната инициатива по отчетност)
 • Ефективни системи за управление на превода (ще ви помогнат да спестите пари през следващите години)
 • Терминологични бази данни за немския търговски кодекс, Международните стандарти за финансови отчети, Общоприетите счетоводни принципи на САЩ и др.
 • Форматиране в съответствие с изискванията на Федералния държавен вестник
 • Мултимедиен екип за цифрови годишни отчети – включително локализация на видео

 

Как да се свържете с EVS Translations:

Свържете се с нас на +359-2-980 56 68 или използвайте нашия формуляр за връзка.

Следвайте ни в LinkedIn,за да научите повече за многоезичната корпоративна комуникация и света на превода като цяло.

От екипа на EVS Translations

 

 

 

 

***

Източници и допълнителна информация:

A European Green Deal. (2021, May 12). Retrieved on 17 May 2021 via: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Corporate sustainability reporting. (2021, May 04). Retrieved on 17 May 2021 via: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en

EU taxonomy for sustainable activities. (2021, May 07). Retrieved on 17 May 2021 via: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_de

Shaping The Future | Green and Sustainable Finance in Germany 2.020. (2021, March 29). Retrieved on 17 May 2021 via: https://gsfc-germany.com/en/publications/

Sustainable Finance and EU Taxonomy: Commission takes further steps to channel money towards sustainable activities. (n.d.). Retrieved on 17 May 2021 via: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1804