09.08.2018

Светът на годишните отчети говори английски

Светът на годишните отчети говори английски - EVS Translations
Светът на годишните отчети говори английски – EVS Translations

Професионалните преводачески фирми знаят тънките разлики при преводите на годишни отчети на английски език съгласно HGB (Германския търговски кодекс), UGB (Австрийския търговски кодекс) и IFRS (Отчети по международните финансови стандарти)

Годишният бизнес отчет на дадено дружество е особено ценен както като основа за определяне на подлежащите на данък приходи, така и като източник на информация за различни целеви групи. Този вид годишен отчет за средни и големи дружества се състои от доклад за напредъка и годишен финансов отчет, който на свой ред съдържа балансов отчет и отчет за приходите и разходите. Големите дружества допълват своите доклади с предговор от Управляващия съвет, анализи на пазара и съвети за дейностите на дружеството. Дотук добре.

Сега вече обаче съществуват най-различни местни системи за отчитане. Само в немскоговорящите страни Германия, Австрия и Швейцария (региона DACH) има три различни системи – в Австрия има Unternehmensgesetzbuch, (UGB – Австрийски Търговски регистър), Швейцария има Obligationenrecht (Кодекс на задълженията), а Германия има Handelsgesetzbuch (HGB – Германски Търговски регистър). Всяка форма на немския език си има своите особености, както в общата реч, така и в специализираната терминология за финансови отчети. За да бъде достъпен годишният отчет за целия регион DACH се препоръчва писане на стандартен немски език.

Често обаче целият свят трябва да бъде уведомен относно икономическото състояние на дадено дружество. Причината за това е, че международните инвеститори имат значително присъствие в DAX, ATX и SMI. Дружествата имат две опции за свързване със своите акционери и анализатори в световен мащаб:

1) Да преведат своите съществуващи годишни отчети на английски или няколко други целеви езици.

2) Също така да изготвят своя изискван по закон годишен отчет в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (IFRS).

Втората опция дава възможност постигнатите резултати да бъдат сравними между международните дружества. Дружествата, изброени в списъка на Prime Standard, също трябва да си водят счетоводството съгласно IFRS. Щом дадено дружество или холдингово дружество започне да съществува, то трябва да спазва националните и международните правила и стандарти, например едно дружество майка трябва да води счетоводството си съгласно IFRS, а австрийско дъщерно дружество – съгласно UGB.

Като утвърдена преводаческа фирма в региона DACH, EVS Translations има специализиран опит във финансовите преводи и отчитането. Ние притежаваме един от най-големите вътрешни преводачески екипи за преводи на немски годишни отчети на английски и обратно, разбираме всеки нюанс и всеки финансов термин в немския език – на австрийски немски, швейцарски немски и стандартен немски, включително и английските им еквиваленти.

Ако имате конкретни въпроси относно преводите на годишни отчети, можете да се свържете с нас на +359 02 980 56 68 или на salesbg@evs-translations.bg. Очакваме с нетърпение вашето обаждане!