25.01.2017

Международни счетоводни акроними – IAS, IFRS, GAAP

Счетоводни стандарти
Счетоводни стандарти – IAS, IFRS, GAAP – EVS Translations

Най-общо казано счетоводният стандарт е принцип, който ръководи счетоводните практики, уточнявайки кога и как някои транзакции и икономически събития трябва да бъдат признати, класифицирани, измерени и представени.

Първите счетоводни стандарти са били създадени за публични вписвания през 30-те години на 20 век след Голямата депресия.

Увеличената икономическа интеграция и трансграничните транзакции и капиталови потоци след Втората световна война създават необходимостта от хармонизация на различията между счетоводните принципи, ръководещи основните световни капиталови пазари.

IAS

През 1973 г. Международният комитет по счетоводни стандарти (IASC) се учредява в Лондон (в резултат на споразумение между счетоводните организации на Австралия, Канада, Франция, Германия, Япония, Мексико, Холандия, Обединеното кралство и САЩ), и става първата организация, отговорна за създаването на Международните счетоводни стандарти (IAS).

Комитетът е реорганизиран през 2001 г. и се създава нова независима организация – Международен съвет по счетоводни стандарти (IASB).

IFRS

IASB става новият законодател на стандарти, замествайки използвания преди това IAS с новосъздадения International Financial Reporting Standards (IFRS) (Международни стандарти за финансово отчитане). IFRS има за цел да създаде хармонизиран счетоводен език, разбиран и „говорен“ във всяка страна и компания, конкретизиращ как точно счетоводителите трябва да поддържат и отчитат специфични видове транзакции и събития в техните финансови отчети.

Понастоящем IFRS е стандарт в много части на света, включително и в Европейския съюз и много страни в Южна Америка и Азия, но не и в САЩ. Американската комисия по ценни книжа и борси (SEC) възприе американския стандарт GAAP.

GAAP

Акронимът GAAP означава Generally Accepted Accounting Principles (общоприети счетоводни принципи). GAAP най-общо може да бъде описан като сбор от всички национални счетоводни стандарти в рамките на дадена страна.

И понеже всяка страна има свой собствен GAAP, въпреки някои сходства, тълкуванията на счетоводните стандарти може да се различават значително в отделните страни.

Основната разлика между GAAP и IFRS е в това, че първата се основава на правила, практики и насоки, докато втората се основава на принципи.

Премахването на различията между IFRS и GAAP би могло по естествен път да стимулира прозрачността, международния бизнес и инвестициите.

За да си успешен на международните капиталови пазари, е важно да си финансово двуезичен и да говориш както на езика на IFRS, така и този на GAAP.

А EVS Translations е тук, за да помогне на международния бизнес и на инвеститорите да станат финансово двуезични. EVS Translations е пазарен лидер в преводите на годишни отчети и поддържа една от най-богатите бази данни с IFRS терминология. Освен това разполагаме с бази данни със специфични термини и обемни многоезични речници, които гарантират абсолютната прецизност на нашите финансови преводи.