07.04.2015

Част II. Компоненти за качествен превод: умения за работа на преводача

В част I (Компоненти за качествен превод: езикови умения) разгледахме как езиковите умения на един професионален преводач могат да се различават от тези на един неопитен преводач.

В част II ще надникнем отвъд езиковите умения и ще помислим за умения за работа на преводача; това е начинът, по който преводачът прилага своите езикови умения в реална работна среда.

EVS Translations спазва стандарт EN 15038:2006, който гласи, че преводачът трябва да показва професионалните умения, определени от стандарта, като отговаря на поне едно от три изисквания.

  • Висше лингвистично образование (или призната квалификация)
  • Еквивалентна квалификация в друга област на специализация плюс минимум две години документиран опит в областта на преводите.
  • Най-малко пет години документиран професионален опит в областта на преводите.

Стандартът поставя акцент върху професионалния опит, защото, ако няма опит в прилагането на езиковите умения в професионален проект, преводачът може да не достигне поставената цел.

Ето някои от уменията за работа, които професионалният преводач трябва да притежава:

Изготвяне на качествен превод в кратки срокове

Преводаческата индустрия е индустрия, в която водещи са крайните срокове. Едно нещо е да си способен ефективно да предадеш информация от един на друг език (както беше обсъдено в част I), но е изцяло ново умение да си способен да направиш това при кратки срокове. Много неопитни преводачи се провалят заради кратките срокове, но професионалният преводач може да работи в рамките на посочения срок и да изработи качествен превод.

 Използване на инструменти за компютърно подпомаган превод (CAT инструменти)

Преводачите използват софтуер за преводи, за да запазят последователността на използваната терминологията. Има множество достъпни софтуерни пакети и различните доставчици на езикови услуги избират различни марки съгласно своите изисквания или изискванията на своя клиент. Поради тази причина преводачът свиква да работи с различни видове софтуер и се дистанцира от традиционния начин на превеждане с Word, който е подходящ единствено за малки проекти.

Работа със специфични за клиента стилови ръководства, терминология и други референтни материали

Преводачите трябва да се научат да работят съгласно нуждите на клиента. За превода е важно не само да звучи естествено, но и какво задава клиентът като стандартна терминология на своята фирма. Неуспешната работа със специфичните за клиента стилови ръководства, терминология и други референтни материали може да повлияе негативно върху нещо толкова ключово като брандирането на продукти, ако използваната терминология не съвпада с другите материали, отпечатани от фирмата на клиента.

Всички от гореспоменатите умения се усъвършенстват чрез професионалния опит и поради тази причина стандартът на индустрията EN 15038:2006 поставя акцент върху него. Стандартът определя професионалните преводачи не по броя години, през които са говорили чужд език, а чрез професионални квалификации и/или солиден професионален опит и това е по една причина: за да се гарантира качеството.