28.07.2011

Проучване на световния пазар: започнете с езиковия превод

Проучване на световния пазар
Проучване на световния пазар: започнете с езиковия превод

Средностатистическите организации харчат между 20 и 50 процента от годишния си маркетингов бюджет за проучвателни дейности.

Целта на проучването на пазара е да се разтълкуват пазарните характеристики, да се открият проблемите и възможностите на пазара, да се оценят и разработят маркетингови стратегии.

Въпросниците са популярен механизъм за проучване на пазара и събиране на маркетингова информация.

Тъй като все повече организации работят по световни бизнес стратегии, нуждата от провеждане на пазарно проучване на международна основа се увеличава бързо.

Проектите за международно проучване на пазара изискват многоезикови изследвания и поради това професионални езикови преводи и локализация.

В идеалния случай, фирма за преводи участва в процеса на разработване на пазарното проучване.

Фирмата за преводи работи заедно със специалистите по проучване на пазара, за да се определят необходимите целеви езици (многоезикови пазари, малцинствени езици), употреба на подходящи речници, културна адаптация, подбор на думи и форматиране. Ключова цел: да се помогне за определяне на проблемите и изготвяне на въпросници, по-подходящи за целевата популация.

На практика обаче преводите рядко се разглеждат като част от разработването на въпросника и се включват едва при окончателното му съставяне.

ПРЕВОД НА ВЪПРОСНИЦИ

Първоначален превод на въпросници

Чест проблем при въпросниците е преводът на друг език. Изходният език на въпросника може да бъде труден за превод защото в целевия език не съществуват еквивалентни концепции или защото има разлика в идиоми, разговорен език и синтаксис. Използването на екип от професионални преводачи с опит в пазарния анализ и извършването на оценка заедно с клиента е правилното решение в сравнение с това да се разчита само на един човек за извършване на точен превод на въпросника.

Езиковите специалисти, необходими в процеса на превод на въпросника, са преводачи и редактори.

Преводачите трябва да владеят отлично изходния и целевия език, да имат опит с преводи за проучване на пазара и да познават задълбочено въпросните култури. В допълнение редакторите трябва да познават принципите за изготвяне на въпросници и да са квалифицирани в областта на пазарните проучвания.

Преводът на маркетингови документи трябва да бъде извършен така, че целевите потребители да разбират преведените въпроси възможно най-лесно. Много често това налага преводачът да впрегне въображението си, вместо просто да даде на клиента буквален превод.

Обратен превод

За да се гарантира, че информацията е била предадена по предвидения начин, специалистите по пазарни проучвания често изискват обратен превод на въпросниците. Обратният превод е полезен инструмент за оценка на качеството едновременно за маркетингови специалисти и фирми за преводи и е най-често използваната техника за гарантиране на точност, изказ и изпълнение на изискванията на клиента в хода на процеса по превеждане.

Обратен превод означава просто превеждане на вече преведен текст на изходния език.

Обратният превод се извършва от независим преводач, който не е участвал в първоначалния процес на превод. Тук преводачът не трябва да упражнява творческите си умения защото идеята е да се даде информация за точността на превода.

Редакция на превода

Първоначалните преводачи и клиента трябва да сравнят обратния превод с оригиналната версия. Разликите се набелязват за дискусия във фокус група.

Фокус група

Малка група от хора, които представляват изследваната популация, биват помолени да попълнят въпросника. Преводачите трябва също да обсъдят тези резултати, за да определят степента на разбиране на езика и социо-културните проблеми.

Краен превод

Резултатите от фокус групата се взимат предвид. Всички проблемни термини се редактират.

Тези стъпки водят до крайния вариант на изисквания езиков превод.

ПРЕВОД НА ОТГОВОРИ ОТ ПРОУЧВАНЕ

Когато маркетинговата информация се събира чрез въпросник в различни държави или региони с различни говорими езици, събраните данни трябва да бъдат преведени на първоначалния изходен език на фирмата, извършваща маркетингово проучване, за да може резултатите да се уеднаквят и анализират.

Структурните и лексикални разлики, заедно с начина, по който са зададени отговорите, могат да причинят доста проблеми на преводачите.

Все пак основното затруднение е да се открие точният превод на дадена идея.

Резултатите от проучването могат да бъдат повлияни от социалните и културни характеристики на аудиторията.

Фактът, че думите не съвпадат или съществуват в различните езици е често по-малък проблем от факта, че някой концепции не съвпадат в културите.

Допълнителни трудности могат да възникнат когато маркетинговата информация се събира чрез индивидуални ръкописни отговори защото някои знаци/думи/фрази няма как да бъдат предадени, а може да има и правописни грешки, съкращения или жаргонни думи.

Нещо повече, ако пазарното проучване се извършва онлайн, фирмата за преводи би трябвало да преведе и всички помощни материали (писмо за представяне, инструкции, уеб съдържание). Доставчикът на езикови преводи трябва да умее да работи с електронно подавани отговори от проучването.

За да се завърши с правилна оценка и точна статистика от пазарното проучване, извършвано на друг език/езици и да бъдете уверени, че резултатите отразяват значението, което потребителите са желали да предадат, преводът на проучването трябва да бъде извършен от опитен преводач на роден език, който разбира целите на проучването и целевата аудитория.

Ако имате нужда от маркетингови преводи, или необходимост от преводи на прессъобщения, брошури, рекламни листовки, POS материали, PR материали, документи за маркетингови кампании, маркетингови изследвания, пазарни проучвания, презентации, заключителни доклади, електронен бюлетин, информационни материали, материали за разработване на маркетингов бюджет, корпоративна идентичност, директен маркетинг или легализация на фирмени документи, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес относно Вашите маркетингови проектите, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.