28.08.2018

Защо фирмите трябва да инвестират в обучение по безопасност и здраве

Защо фирмите трябва да инвестират в обучение по безопасност и здраве
Защо фирмите трябва да инвестират в обучение по безопасност и здраве – EVS Translations

По последни оценки на Международната организация на труда 2,78 милиона работника умират годишно поради трудови инциденти и заболявания. Освен това се случват близо 400 милиона нефатални трудови инциденти. Смъртността вследствие на трудови злополуки отговаря за 5% от общата глобална смъртност, а глобалното икономическо въздействие на лошите практики в областта на здравето и безопасността в комбинация с неуспешното инвестиране в обучения по безопасност и здраве на персонала се оценяват на 4% от световния годишен брутен вътрешен продукт, което за миналата година се равнява на 3 трилиона EUR. Сред страните от ЕС броят нефатални трудови злополуки, които водят до поне 4 календарни дни отсъствие от работа, наброяват над 3,2 милиона годишно, като броят на фаталните трудови злополуки е най-висок (над 5,5 фатални инциденти на 100 000 работници) в Румъния и най-нисък (1,00 на 100 000) в Германия, където ниската смъртност е придружена от високи годишни разходи във връзка с болнични поради трудови злополуки, които се оценяват на загуба в продуктивността в размера на 3,1% от БВП.

Макар и като цяло да се основават на общите принципи на законодателството на ЕС във връзка с безопасните и здравословни условия на труд (рамковата Директива на Съвета 1989/391/ЕИО) и ключовите стратегически цели, заложени от Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2014-2020 г., държавите членки има свои национални стандарти за системи за управление във връзка със здравословните и безопасни условия на труд и следват различни подходи при практическото прилагане на законодателството в тази сфера. Освен това практическото прилагане варира сериозно при различните индустрии, както и при различните видове и размери фирми.

Докато повечето трудови злополуки се записват в строителния и производствения сектор, те са доста често явление във всички сектори на промишлеността, като например търговията на едро и дребно (12,8% от общото за членките на ЕС), административните дейности и поддръжката (7,6%).

Малките фирми и микробизнесите, където смъртността в малките и средните предприятия е по-висока от тази в големите и при публичните органи, представляват голям риск, тъй като не успяват да прилагат ефективни мерки за здраве и безопасност поради липса на инвестиции, осведоменост за задълженията или налични експертни знания.

В рамките на структурата на едно предприятие най-старшите мениджъри имат актуално разбиране във връзка с превенцията на риска и отговорностите в сферата на здравето и безопасността, а много служители пренебрегват обученията в тази област поради грешни предположения, че работата им не включва особен риск.

Инвестирането в обучение по безопасност и здраве води до по-трайно задържане на персонала, по-добра продуктивност и по-високи темпове на възвръщаемост, като за всички бизнеси се препоръчва да максимизират политиките си за здравословни и безопасни условия на труд, като прилагат стабилни потоци от обучения за всички служители от висшето ръководство до наскоро наетите кадри. Препоръчва се мениджърите да преминат през обучение, за да разберат рамката на законодателството в сферата на здравето и безопасността и да заложат фирмена политика в тази връзка, да предприемат или преразгледат системите за оценка и контрол на риска, да разследват инциденти и да осъществяват корективни мерки и дейности за служителите с обучителна цел, които да спомогнат за предотвратяването на злополуки и заболявания на работното място, като например предпазно оборудване, продуктова безопасност, комуникация във връзка с опасностите и т.н.

За обучения с цел съответствие в сферата на здравословните и безопасните условия на труд, включително текстово и мултимедийно съдържание, се изисква употребата както на език, така и на лексика, които всички служители могат да разберат еднакво добре, което е истинско предизвикателство за фирми, които назначават многонационален персонал.

Ако Вие сте отговорни за здравето и безопасността на труда в компанията, тук сте на правилното място! EVS Translations е идеалният доставчик на езикови решения от един източник за документация и инструкции във връзка със здравето и безопасността на всички езици и във всички формати. Нашият талантлив екип от вътрешни преводачи в офиси из Европа и Северна Америка включва специализирани лингвисти, уеб специалисти, специалисти в сферата на проектния мениджмънт и правото, наскоро преведе четвърт милион думи на тема регулации за противопожарна безопасност за водещ световен доставчик на енергия в опит да осигурим актуални противопожарни материали на всички езици за съоръженията на компанията, като създадохме система за управление на терминология, която ефективно актуализира и проверява термините и насоките бързо и надеждно на всички езици. Повече за нашето портфолио от услуги във връзка със здравословните и безопасни условия на труд можете да научите тук.

Планирате следващото си обучително събитие на тема здраве и безопасност? EVS Translations предлага професионални многоезикови писмени и устни преводи, локализация за електронни обучения и услуги за обработка на видео съдържание.

Следете блога ни за предстоящата ни публикация Видео обучение в сферата на здравето и безопасността.