02.08.2017

Одит / Audit

Одит / Audit – Дума на деня
Одит / Audit – Дума на деня – EVS Translations

Обикновено одитът (audit) е проверка и оценка на финансовите и нефинансовите отчети на дадена организация, за да се гарантира, че данните представят вярно и точно финансовите операции и сделките, които включват, и че няма изопачаване или измама в тях.

Одити може да се извършват вътрешно от служители на организацията, те са предназначени да изследват и идентифицират ключовите рискове пред бизнеса и изготвят препоръки за ефективно управление на тези рискове чрез разработване на специфични политики за управление на риска, както и цялостни подобрения в компанията. Те съдържат както финансови, така и нефинансови елементи, като по правило докладите за вътрешен одит не се оповестяват публично.

Външният одит, извършван от независими специалисти и одиторски фирми, се фокусира върху финансовото състояние и финансовите рискове, оценявайки всички вътрешни контролни механизми, създадени в съответствие със законовите изисквания, като основният доклад на външните одитори обикновено е достъпен публично. Разбира се, външните одитори не могат да имат финансови интереси в одитираното от тях дружество.

Самата дума audit произлиза от латинското съществително auditus (изслушване, прослушване), минало причастие на глагола audire (чувам, слушам) и навлиза в английския език в началото на 15 век, когато преобладава ръчното водене на счетоводство, а официалният преглед на сметките е бил устна процедура, като британските одитори са изслушвали отчетите, които се четели на глас. Терминът е бил записан за пръв път в Some Account of the Worshipful Company of Grocers (Някои сметки за хранителни стоки на Поклонническото дружество) за периода от 1435 до 1436 година.

Терминът е служил и за религиозни цели и се е отнасял за равносметката на личните дела, извършена в Деня на Страшния съд, и е записан за пръв път в английския превод на латински библейски парафрази при преписването на Евангелията от Еразъм Ротердамски, публикуван през 1548 г.: „Одитът, който ще бъде извършен пред Божия трон“.

Той е бил използван в миналото и в смисъл на „официална аудиенция, съдебно заседание или изслушване“ и е бил записан за пръв път през 1598 година.

И макар одитът винаги да е съществувал, използван най-вече за откриване на измами, той започва да играе важна роля в края на 19 век, когато големите корпорации излизат на фондовата борса. Индустриалната революция и разрастването на икономиката води до приемането на Закона за акционерните дружества (Joint Stock Companies Act) във Великобритания през 1844 г., който предвижда назначаването на одитори, които да проверяват сметките на дружествата.

В началото на 20 век притокът на средства от инвеститорите към дружествата заедно с функциониращия финансов пазар променят основната цел на одита от откриване на измами и грешки в утвърждаване на доверието във финансовото състояние на дадена организация. В края на 90-те години са въведени Техники за компютърно подпомаган одит (CAATs), които улесняват процедурите за извличане и анализ на данни, за да стане работата на одиторите по-ефективна, а така е и до днес, когато проверката и сертифицирането чрез одит е гръбнак на бизнеса и икономическия растеж.