12.01.2012

Особености при превода и локализацията от/на арабски език

Арабският е петият най-говорен език в света според броя носители на езика. Той е един от най-старите световни езици и е официален в 26 страни. Освен това, като език на Корана и литургичен език на исляма, милиони мюсюлмани в други страни също ползват арабски.

Близкият Изток предлага едни от най-обещаващите пазари днес.

Разширяващите се бизнес възможности в страните производителки на петрол повишиха необходимостта от професионални преводачи с арабски език.

Особености на арабската писменост

 • Арабският език се изписва отдясно наляво.
 • Няма разделение малки–главни букви.
 • Няма печатен шрифт, тъй като буквите не могат да се изписват самостоятелно.
 • Употребяват се множество различни шрифтове, като някои от тях съществено се различават един от друг.
 • Арабската азбука е уникална с това, че буквите променят формата си в зависимост от позицията си в думата. Всяка буква има определена форма, когато е самостоятелна, както и за всяка позиция, която заема в думата – първа, средна или крайна.

Форми на арабския език

 • Класически арабски език: езикът на Корана, ислямските молитви и проповеди, класическата литература и културните паметници.

Всички мюсюлмани би трябвало да разбират Корана на оригиналния му език, въпреки че мнозина прибягват до преводи, за да разберат текста.

 • Съвременен стандартен арабски: преподава се в училище; това е и езикът на държавната власт, частния бизнес, печатните публикации и медиите.

Съвременният стандартен арабски е универсален език, разбираем за всички, говорещи арабски.

Класическият арабски и съвременният стандартен арабски се различават както по стил, така и по словесен запас. Професионалният преводач трябва да има предвид, че в зависимост от типа на езика арабският носи различно значение и изискванията за предаването му са различни. Преводът от/на класически арабски ще се различава от този на съвременния му вариант.

 • Разговорен арабски: събирателно понятие, включващо всички говорими регионални наречия или диалекти на народите в арабския свят. Този тип арабски език се използва за всекидневно общуване, но не и в официални ситуации.

Арабски диалекти

Понятието „разговорен арабски“ обхваща множеството регионални наречия (диалекти), произлезли от класическия арабски език.

Могат да бъдат разграничени четири основни групи разговорен арабски:

 • Египетски арабски (Египет);
 • Марокански/Магребски арабски (Алжир, Мароко, Тунис);
 • Левантински арабски (Сирия, Ливан, Йордания, Палестина);
 • Арабски език на Залива (страните от Персийския залив).

Арабските регионални наречия понякога се различават дотолкова, че са взаимно неразбираеми.

Особености на арабската граматика

 • Има три числа (единствено, двойствено и множествено).
 • Родът е по-често маркиран, отколкото в европейските езици. Има например две думи, съответстващи на нашето лично местоимение „ти“ – в зависимост от това дали говорещият се обръща към лице от мъжки или от женски пол.
 • В словореда на арабското изречение глаголът обикновено заема първо място.
 • Прилагателното стои обикновено след съществителното.
 • Съществителните имат три „състояния“: определено, неопределено и в присъединителна конструкция.
 • Буквите са подравнени така, че не могат да се пренасят на следващия ред. Също така е важно разположението на буквата на реда.
 • Повечето арабски думи произлизат от трибуквен корен, който съдържа основния смисъл (има се предвид: три съгласни; в арабския език се изписват само съгласните и дългите гласни, а кратките гласни звукове се обозначават с диакритични знаци, стоящи над или под буквата). Други букви могат да бъдат добавяни преди, след или между коренните букви за допълнително уточняване на значението на думата.

Поради тези особености всяка една дума трябва да бъде внимателно претеглена. Преводачът с арабски език до голяма степен превежда не дума по дума, а смисъл по смисъл.

Локализация при превод на арабски език

Арабският език се смята за един от най-трудните езици за локализиране. Проучванията в тази област са недостатъчни, за да се създадат компютърни ресурси, необходими в една съвременна компютърна среда. Арабският поставя едно от най-големите предизвикателства в областта на уеб локализация поради бедната софтуерна поддръжка. В повечето случаи преводът на арабски е един процес „според конкретния случай“ без ясна методология за следване.

Много арабски компании имат свои собствени уебсайтове, брошури, доклади и ръководства на английски, но не и на арабски.

Тъй като арабският е труден както за превод, така и за локализация, е важно да бъдат използвани професионални преводачи, които имат опит и са добре подковани в тази област. Като фирма за преводи EVS Translations например: EVS Translations е една от водещите в световен мащаб компании в преводите на арабска документация. EVS Translations регулярно извършва преводи на документи от английски на арабски и от арабски на английски за различни фирми. Нейни клиенти са не само тези, които извършват бизнес дейност в арабоговорещи страни, но също и фирми със седалища в арабския свят. Намерени са решения на основни проблеми като превод на специфична бизнес документация на отделни арабски диалекти, превод на над 1 000 страници на английски за голямо съдебно дело и дори годишни отчети на английски за редица компании от Близкия изток.

Не бива да се пренебрегват и предизвикателствата при превода на лична стандартна документация. Преводачът трябва да е добре запознат както с лексикалните специфики, така и с реалиите в съответната страна.