31.05.2018

Aktiengesellschaft или Societas Europaea

Aktiengesellschaft или Societas Europaea
Aktiengesellschaft или Societas Europaea – EVS Translations

Правният език и естеството на процеса на учредяване на търговско предприятие в Европа могат да бъдат много объркващи и смущаващи.

Макар че няма да обхванем всички възможни правни форми на създаване на предприятия в Европа, нека разгледаме 2 от най-големите, добре познати видове дружества, за да видим какво е сходното и различното между тях – Aktiengesellschaft AG и Societas Europaea SE.

Да започнем от германското AG – съкратената форма на Aktiengesellschaft. Основавано в Германия, Австрия, Швейцария и Южен Тирол (Италия), зад страховитото наименование на това юридическо лице се крие просто публично търгувано дружество с ограничена отговорност, базирано в единствена локация, по-същество представляващо корпорация. Независимо дали се касае за огромна корпорация или бизнес в малко градче, всички AG трябва да се придържат към определени правила, като да имат 5 или повече първоначални членове, начален акционерен капитал от 50 000 EUR, редовни общи събрания, устав и двустепенна система на управление. Също така в зависимост от размера на дружеството има изисквания по отношение на двустепенната система на управление – например определен праг на стойността на акциите изисква по-голям управителен съвет, а по-големият брой служители налага по-голямо представителство на служителите в надзорния съвет (500+ работници = ⅓ представителство в съвета, докато 2000+ работници = ½ представителство в съвета).

В продължение на много години AG бе наложеното в Централна Европа статукво. Въпреки това обаче вследствие на последните 15 години на европейска интеграция наблюдаваме нова форма на корпорация – SE. Произхождащо от латинското наименование за „европейско дружество“, Societas Europaea по-същество представлява европейско многонационално дружество. Тъй като притежава същите като много от характеристиките на AG, лесно можем да кажем, че SE е просто германско дружество, облечено в европейски дрехи, предвид че националните правила/регулации продължават да са приложими, а корпоративните правила/регулации са в по-голямата си степен стандартизирани. И все пак има някои специфични разлики в тази форма на учредяване, които си заслужава да споменем. Първо, това образувание изисква по-голям акционерен капитал (120 000 EUR) и се прилага само за многонационални дружества. Те се дефинират като дружества, присъстващи в най-малко 2 европейски държави посредством сливане, холдингово дружество, дъщерно дружество или просто вследствие на естеството на бизнеса. На второ място, като от тази особеност произтича най-същественото различие, е хибридизираната администрация на държавите на общото и гражданското право – за разлика от AG, SE предлага както едностепенна, така и двустепенна система на управление, като едностепенната се състои в общ административен съвет, а двустепенната отговаря на модела на AG. Трябва да споменем също, че SE не може да бъде учредено без модел на участие на служителите, който се избира по споразумение между ръководството и самите служители. В тази връзка държавите членки имат различни разпоредби, приложими за конкретния начин и степен на участие на работниците в корпоративното управление. Например държавата членка с най-висок брой регистрирани SE и по-конкретно регистрирани недействащи SE – Чешката република, няма строги изисквания за броя на членовете на корпоративните органи и участието на работниците не е задължително, за разлика от местните AG с над 50 служители, при които работниците трябва да изберат ⅓ от членовете на надзорния съвет. В същото време в Германия – държавата членка с втория по големина брой регистрирани SE, начините за участие на служителите на ниво група са строго дефинирани от SEBeteiligungsgesetz (SEBG – германския Закон за участие на служителите в европейските дружества) в съответствие с Betriebsverfassungsgesetz, като дружествата с 2000+ служители трябва да позволят на представителите на работниците да заемат ½ от местата в надзорния съвет (който обикновено се състои от 12 представители). На ниво учреждение представителството на работниците е осигурено главно от работническия съвет, който е единственият представителен орган на работниците в германското право и чийто конкретен размер зависи от броя на заетите в дружеството.

Казано накратко, решението за това коя форма на учредяване е правилната за вашето бизнес начинание може да бъде доста стресиращо, като главни аспекти в това решение са локацията, визията и вижданията за участието на служителите. А и всеки бизнес бързо може да се превърне в паневропейски, което изисква преводачески услуги за работническите съвети, срещи на управителния съвет, одити, правни изисквания или дори за всекидневни бизнес дейности.

EVS Translations е съдействала успешно на няколко фирми за получаването на статус SE. Познанията ни за законодателството на Европейския съюз, информацията относно съвместното вземане на решения, особено в Германия, и способността ни да осигурим опитни екипи от устни преводачи са ключови елементи за този успех.

Прочетете нашата статия – > Езикови услуги за Societas Europaea – европейското дружество (SE) (на английски език)