09.07.2019

Съответствие – финансови услуги, околна среда, сигурност на данните

Съответствие – финансови услуги, околна среда, сигурност на данните
Съответствие – финансови услуги, околна среда, сигурност на данните – EVS Translations

Съответствието остава – това е развитие, което не изненадва никого. Въпреки че в момента сме около десетилетие след финансовата криза и рецесията от края на първото десетилетие на 21 век, което означава, че би трябвало да бъде лесно да се върнем към старите си регулаторни навици тип „това ще свърши работа“, всъщност точно обратното се оказва вярно: дружествата и правителствата по-старателно от когато и да било преглеждат закони, регламенти, както и вътрешни одити и оценки на риска, разработени, за да се определи как да се действа, така че дребните проблеми да не се превръщат в големи проблеми.

Тъй като се очаква пазарът за управление, рискове и съответствие да нарасне от почти 25 милиарда EUR през 2018 г. до приблизително 57,3 милиарда EUR през 2025 г., не може да се каже, че съответствието е евтино, но може да бъде много по-малко болезнено от загубите, претърпявани при липса на съответствие. Отделно от прогнозите за бъдещето, през последните няколко години се наблюдава рязко увеличение на цялостното съответствие, но най-големите промени настъпиха в сферата на финансовите услуги, околната среда и сигурността на данните.

Като се замислим за мащабните колапси, които в крайна сметка доведоха до световната финансова криза през 2008 г., изглежда логично да започнем със сектора, в който възникнаха проблемите: банковото дело. Секторът пое инициативата сам и ние станахме свидетели на по-нататъшното реализиране на 2 необходими знакови постижения. На първо място е продължителното изпълнение на Третото Базелово споразумение, което е разработено да подсилва изискванията за капитала като увеличи ликвидността и намали ливъриджа чрез увеличаване на минималните стандарти за прозрачност, консистентност, стрес тестове и покриване на рискове. Също така се появиха няколко нововъведения за сигурността на данните от стандарта PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), който засяга трансакции с брандирани карти.

По отношение на околната среда въвеждането на Парижкото споразумение преди няколко години доведе до завишен интерес към изпълняването или надвишаването на целите за намаляване на oтпадъците и въвеждането на по-устойчиви практики. През май Съветът на Европейския съюз прие нов регламент за канализиране на задълженията за отчитане в няколко екологични сфери, от регулиране на дървесината и отпадъчните води до Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители. През март 2019 г. Европейският парламент и държавите-членки на ЕС се споразумяха да публикуват нови изисквания за разкриване за устойчиви инвестиции и рискове, свързани с устойчивостта, които „ще описват подробно как участниците на финансовите пазари и финансовите съветници трябва да включат екологичните, социалните и управленските (ESG) рискове и възможности в своите процеси, процедури и политики.“

Въпреки че проблемите със съответствието, свързани с регламентите за екологични и финансови услуги не са маловажни, тъй като случаите на кражби на данни стават все по-чести и по-скъпи, най-големият проблем при съответствието в бъдеще ще бъде сигурността на данните. Най-забележителното постижение е скорошното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) на ЕС, който поставя нови насоки за работа с данни, съхранение, достъпност и изисквания за съответствие. Отвъд Океана, въпреки че в САЩ все още няма федерален еквивалент на GDPR, няколко щати разработват/въвеждат свои собствени стандарти за защита на данните и подсилване на законите за поверителност на данните, като например законът във Вермонт, който регулира брокерите на данни, калифорнийският Закон за поверителността на потребителите от 2018 г. (за засилване на защитата на данните) или закони относно известяване за нарушаване на поверителността на данните (които сега съществуват във всички щати).

Съответствието изисква подход, ориентиран към детайлите и специфичен за всяка сфера, и е жизненоважно що се отнася до развиването на бизнес в световен мащаб, но при работа с много проблеми в много регулаторни области и на много управленски нива и на много езици, възможността да възникнат скъпи грешки може бързо да… ами, да се увеличи. За да отговаря най-добре на вашите нужди, EVS Translations предлага решения, ориентирани към съответствието, включително и вътрешни преводачи за по-кратки срокове на изпълнение, екип, специализиран в регулаторни проблеми и проблеми на база съответствие във всички големи сфери и оперира съгласно строги специфични за дружеството насоки и GDPR насоки, така че вашите отчети/информация остават сигурни, докато сте готови да ги публикувате.