Светът на годишните отчети говори английски
09.08.2018

Светът на годишните отчети говори английски

Професионалните преводачески фирми знаят тънките разлики при преводите на годишни отчети на английски език съгласно HGB (Германския търговски кодекс), UGB (Австрийския търговски кодекс) и IFRS (Отчети по международните финансови стандарти) Годишният бизнес отчет на дадено дружество е особено ценен както като основа за определяне на подлежащите на данък приходи, така и като източник на информация … Нататък Светът на годишните отчети говори английски

Международни счетоводни акроними – IAS, IFRS, GAAP
25.01.2017

Международни счетоводни акроними – IAS, IFRS, GAAP

Най-общо казано счетоводният стандарт е принцип, който ръководи счетоводните практики, уточнявайки кога и как някои транзакции и икономически събития трябва да бъдат признати, класифицирани, измерени и представени.Нататък Международни счетоводни акроними – IAS, IFRS, GAAP

11.11.2011

Планиране на годишните финансови отчети

Към момента онези от нашите клиенти, които участват на борсата, създават своите Корпоративни счетоводни насоки (Corporate Accounting Guidelines), в които са определени насоките за отчитане и фактуриране за фискалната година и са включени най-новите регулаторни изисквания за МСФО.Нататък Планиране на годишните финансови отчети