11.10.2017

Тръжна оферта / Tender Offer

Тръжна оферта / Tender Offer – Дума на деня – EVS Translations
Тръжна оферта / Tender Offer – Дума на деня – EVS Translations

Когато става въпрос за придобиване на публично търгувани дружества, трябва да бъде следвана определена процедура и предприети определени действия, при споменаването на които повечето от хората започват да гледат с отсъстващ поглед. И така, с днешната дума се надяваме да хвърлим малко светлина върху това какво се случва, когато се извършва изкупуване на компания.

Казано простичко, tender offer е публична оферта за изкупуване на определено количество акции на компания на определена цена за акция. Ако разчленим израза на отделни думи, това е по същество едно предложение (offer), което е направено (tendered) или представено на акционерите, най-често като стимул за продаване, тъй като надхвърля съществуващата пазарна цена на акциите.

Глаголът tender навлиза в английския език през 16 век чрез старофренския глагол tendre (предлагам), произлизащ от латинския tendere (разтягам, разширявам). Значението на съществителното като „официално предложение, отправено от една страна на друга“ се появява в същия период и се разширява до специфичното значение на правно предложение (legal tender) (пари или други неща, които са правно оформени и предложени във формата на заплащане) през 1740 г., а терминът tender offer  е записан за пръв път и обяснен в Investor’s Dictionary (Речник на инвеститора) от 1964 г. по следния начин: По принцип когато външен участник прави оферта, пазарната цена се повишава близо до офертната цена“.

Извън основното обяснение, което, разбира се, все още може да звучи донякъде объркващо, ето как най-често се извършва това. Първо, инвестиционен субект като инвестиционен фонд, инвестиционна група или дори самата компания, обявява публично намерението си да закупи определена част от акциите на определена цена. Офертата за изкупуване на акциите на определена цена е тръжно предложение; освен това, ако този акт се извършва от външно дружество без съгласието на управителния съвет/ръководството на съответната компания, това го превръща във враждебно поглъщане. Ако продаващият инвеститор приеме предложението, той ще получи по-висока цена/стойност за акциите си, които ще бъдат продадени на инвестиращото дружество, а то ще получи правото на собственост и акциите с право на глас.

Като оставим настрана законовите изисквания, предложенията за изкупуване на акции имат серия предимства и недостатъци, което ги прави идеални в някои ситуации и непригодни в други. Благоприятното е, че офертите за изкупуване на акции могат да осигурят на инвестиционния субект контрол на дружеството за един месец, докато преговорите за управлението могат да отнемат значително повече време; съществуват множество дерогационни клаузи, ако ситуацията в компанията се промени или ако поставеният за цел брой акции за изкупуване не се достигне; а и не са необходими големи разходи, преди да се стартира самото предложение за изкупуване на акции. И обратното – офертите за изкупуване на акции може да се окажат донякъде рисковани заради цената им и заради външни фактори: те могат да се окажат скъпи заради цената на юридическата документация, таксите за адвокати и експерти. Ако това се направи без одобрението на набелязаната за придобиване компания, това може да стане причина тя да предприеме действия за да запази независимостта си (например „Макаронена защита“ или „Отровно хапче“) или може да привлече вниманието на други кандидати за придобиване на съответната компания, което да доведе до по-висока цена за изкупуването; и накрая, както е и с всичко в бизнеса, няма гаранции, че компанията, набелязана за придобиване, си струва цената, платена за нея.