22.05.2014

Ако Германия може, защо да не могат и другите?.

удовлетворение на работното място
Изследвания относно удовлетворение на работното място показват, че 60% от самоописалите се „щастливи“ служители полагат допълнителни усилия в работата си

В света на бизнеса разликата между успех и провал понякога зависи от конкурентността и преимуществата на дадена фирма. Сред всички възможни преимущества едно от най-големите са служителите. Наскоро проведени изследвания относно удовлетворение на работното място показват, че 60% от самоописалите се като „щастливи“ служители полагат допълнителни усилия в работата си. Малко са тези, които взимат тази нагласа присърце така, както служителите на фирмите в Германия.

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд директно спомагат за това служителите да се чувстват добре и да са щастливи. Служители, които се чувстват в безопасност на работното място, биха вложили целия си потенциал в работата си. Като обръща внимание на потенциални опасности на работното място компанията може да осигури по-добри условия на работа, което означава по-малка загуба на време поради нараняване или заболяване и по-голяма продуктивност. В Германия това се постига чрез създаване на добри модели за управление, провеждане на строги проверки на работното място, предоставяне на подходящо обучение и инструктаж на работниците и служителите и осигуряване на лесен достъп до здравни услуги и оборудване за безопасност (Volkswagen, например, редовно е цитиран като пример за добра практика за здравословно работно място.) Ангажиментът за поддържане и подобряване на тези стандарти от 1990 г. насам е движеща сила при понижаване на броя на смъртните случаи на работното място в Германия, което е далеч под средното за ЕС.

Освен осигуряването на безопасност за служителя, друг начин за гарантиране на по-висок морал на работното място е чрез предоставяне на глас по въпроси от значение за дейността и състоянието на компанията под формата на работнически съюз. Отделно от ползите като получаване на заплата от компанията или придобиване на частична собственост чрез акции, един съвет на работниците би дал също така възможност на служителите на дадено предприятие наистина да имат думата по въпроси, свързани с планиране и администрация. На практика, това означава събиране на мнение от служителите, преди да се вземат решения, насърчаване на разбирателството между човешките ресурси и управителите, от което би имало полза за цялото дружество, като по този начин се създава синергетична динамика.

Като се замислим върху очевидните ползи, постигнати от компаниите в Германия, както и от тяхната работна ръка, не е ли време и останалата част от света да започне да търси начини за подобряване на практиките? За развиващата се част от света могат да бъдат направени много неща с цел подобряване на здравето и безопасността на работниците както чрез отделни действия от страна на дадена компания, така и чрез контрол от страна на правителството. Що се отнася до развитите страни, в които работническите организации се възприемат като противоположност на рентабилността и индивидуалните права, съставянето на съвет на работниците би било добро възможно решение за постигане на по-добри взаимоотношения и съдействие между служителите и ръководството във всяка компания. У нас съществуват редица български професионални съюзи на работници и дейци в различни сфери, но са необходими допълнителни усилия и координация на исканията им за постигане на по-голяма гласност и реално подобрение в сферата им на дейност в България.

За съжаление, за да се извлече ползата от немския модел, се изисква повече от просто адаптиране на част от заложените в него идеи. При всички случаи тълкуването и локализацията на стратегии за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд изисква преглед, редакция и адаптация спрямо индивидуалните нужди и особености на дадена компания.

EVS Translations е фирма за преводи, която предлага специализирани езикови услуги за фирми, чиято дейност се разпростира на пазара у нас и в чужбина и изисква точна и ясна комуникация на различни езици. При нужда от преводи на инструкции за безопасност на труда, ръководства за здраве и безопасност, брошури и материали за обучение, доверете се на нашия опит и терминологична база.
За улеснение на Вас и вашите чуждоезични партньори предоставяме многоезикови устни преводи по време на работни срещи, срещи на бордове на директори и годишни отчети.
Свържете се с нас на +359 (2) 980 56 68 или ни изпратете имейл още днес на: bg(at)evs-translations.com.