16.04.2013

Българският лев е стабилен, народът е беден

„За да бъде една валута съвършена – тя трябва да има абсолютно неизменима стойност.”
Дейвид Рикардо 1817 г.

Дейвид Рикардо не твърди, че валутата следва да е абсолютно неизменима величина с константни стойности на паричното предлагане, процент на растеж, стабилност на покупателната способност; или че следва да отразява вноса на злато и текущите фискални баланси.
Стабилни пари – това са пари със стабилна стойност.

Стабилността на една национална валута се оценява на базата на ликвидността на банковата система на държавата, размера на националните спестявания, политиката на централната банка и нейната прозрачност, правната и политическата система, инфлационните тенденции и геополитическите фактори.

Водеща предпоставка за стабилността на българския лев е наличието на валутен борд в страната ни, което на практика означава че стойността на българските левове в обращение е обезпечена с активи в евро.
Политиката на валутен съвет се приближава до възможно най-стабилната парична политика, тази на Златния стандарт, като в България ролята на злато се изпълнява от еврото.
Българската Народна Банка няма възможност да печата пари – необезпечени със съответното количество твърда валута – което елеминира възможността за обзеценяване стойността на националната ни валута чрез печатане на пари без покритие.

Ограничените функции на БНБ водят до политика на строги бюджетни ограничения и стремеж за поддържане от правителството на балансирана фискална политика.
Като резултат, България е една от само 3 страни, които покриват изцяло Маастрихтските критерии за членство в еврозоната.

Поведението на банковия сектор в България е консервативно. Към момента показателите за финансово състояние, които трябва да поддържат българските банки, са по-високи, отколкото изискваните в Европейската Общност. Това дава възможност на банковата ни система да генерира буфери и резерви, с които да посреща бъдещи финансови кризи.

Статистиката на Централната банка за пръв път от години насам отчита спад на процента на лоши и преструктурирани кредити, като все още относително високият им процент се парира от високо равнище на собствен капитал и нисък рисков порфил на активите в българските банки.

Българската банкова система се характеризира с нисък риск и добра ликвидност и растеж на привлечените средства с водеща тенденция на постоянно нарастване на спестяванията на национално ниво.

На фона на кризата в еврозоната, перспективата пред банковата ни система изглежда стабилна, но и мрачна.
Стабилността на българската банкова система и националната ни валута е факт, но липсва устойчив икономически разстеж и сериозни инвестиции.
Строгата фискална политика и недостатъчното пари в обращение предпоставят дефлационни процеси, които обясняват високата ни безработица и задлъжнялост.
България остава най-бедната страна в ЕС, но българинът няма причини да търси изход в чужди валути.

Имате ли нужда от финансови преводи в областта на банковото дело? Фирма за преводи EVS Translations е Вашият идеален партньор.

Ако имате нужда от финансов преводач или необходимост от финансови преводи, превеждане договори, преводи на държавни ценни книжа, облигации, счетоводни баланси, фактури, данъчни декларации, финансови отчети, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria, относно проекти за финансови преводи на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.