10.09.2020

Културно консултиране / Cultural Consulting

Културно консултиране / Cultural Consulting – Дума на деня
Културно консултиране / Cultural Consulting – Дума на деня – EVS Translations

Бившият говорител на Камарата на представителите на Съединените щати Тип О’Нийл е широко известен с фразата си „цялата политика е локална“. За онези, които не са запознати с израза, той по същество означава, че повечето хора се интересуват повече от ежедневието си и от нещата, с които могат да се идентифицират, отколкото от абстрактните национални или международни идеи и действия, които не ги засягат пряко. Въпреки че първоначално е изречена във връзка с победа в изборите, тази концепция може лесно да се приложи (и е била прилагана) към много аспекти в бизнеса. И все пак остава открит въпросът: ако не сте „локален“, как можете да станете локален? Отговорът е днешната дума – cultural consulting (културно консултиране).

Ако разчленим термина на съставните му части, ще видим, че думата consulting, отглаголно съществително от consult, навлиза в английския език от среднофренската consulter и латинската consultare, в смисъл на „вслушвам се в съвета на“ и първата й поява е в „Писмата на сър Уолтър Скот“ (съставени и редактирани от сър Хърбърт Гриърсън), където през 1823 г. шотландският писател пише: „Старомодно консултантско бюро…, от онези с четири лица, всяко от които оформя наклонена равнина.”

Колкото до конкретния вид културно консултиране, думата cultural, която може допълнително да бъде раздробена на наставката -al, означаваща „принадлежащ на или отнасящ се до“ и кореновата дума culture, идваща от латинската cultura, със значение „обработка на почвата, отглеждане на земеделски култури или (образно) възпитаване, култивиране на качества“, е използвана за пръв път в смисъл на култура на конкретна общност или място през 1875 г. от Уилям Дуайт Уитни в The Life and Growth of Language (Животът и развитието на езика): „Всички тези разпръснати човешки племена, които са живели в зората на историята при всякакъв вид културни условия. “

Ако трябва да дефинираме целия израз в контекста на бизнеса, културното консултиране е друг начин за осигуряване на успех чрез локализация. Бизнес провалите поради неразбиране на местната култура са обсъждани достатъчно широко, но основната предпоставка за необходимостта от адаптиране на вашето бизнес послание към местните жители – където и да се намират и които и да са те – си остава същата. За да се справите с междукултурните предизвикателства се препоръчва да си партнирате със субекти (независимо дали индивиди, групи за застъпничество или професионални фирми), които притежават обширни познания за нуждите, мислите, чувствата, морала, вярванията и нагласите – с други думи културата – на местната общност, в която се опитвате да навлезете, за да приспособите най-добре вашето послание към нуждите на местните хора. Постигането на такова ниво на разбиране на локалните особености е цел на културното консултиране.