11.08.2010

Преводи и изготвяне на информационни листове за безопасност на химични вещества по REACH, CLP и GHS

листове за безопасност на химични вещества
Преводи и изготвяне на информационни листове за безопасност на химични вещества по REACH, CLP и GHS

След изтичането на първия краен срок (1 декември 2010 г.) за регистриране на химични вещества по регламента на ЕС REACH (Регистриране, оценка, разрешаване и ограничаване на химични вещества), производители и вносители са под нарастващ натиск за изпълнение на новите изисквания за изготвяне на информационни листове за безопасност (SDS).

Новият регламент за формата на SDS важи за химикали и химични вещества, които се доставят в Европейския съюз и/или се предлагат за директна продажба на неговите пазари.

Информационните листове за безопасност се изискват при внос и производителите и вносителите на химични вещества, чиито SDS не съответстват на най-новите нормативни изисквания, нямат право да разпространяват или продават продуктите си на пазара в ЕС.

Една от основните разлики между по-рано използвания Информационен лист за безопасност на материал и изисквания в момента по REACH Информационен лист за безопасност е, че SDS (включително сценарият на експозиция) трябва да бъдат изготвени на официалния език на държавата-членка, на пазара на която се предлага веществото или препарата (освен ако в съответната държава-членка не важи друго).

Гореспоменатото нормативно изменение на ЕС налага работещите в сферата на химическата индустрия фирми да използват професионални доставчици на езикови преводи. Фирмата за езикови преводи трябва да познава Анекс II от новия Регламент REACH (който предоставя указания за изготвяне на информационни листове за безопасност) и да превежда всички необходими SDS и MSDS съобразно това. Тъй като SDS трябва да бъде изготвен на официалния език на държавата, за която е предназначен и да отговаря на нейните закони, директният превод на документи е недостатъчен.

Вместо директен превод на SDS или MSDS от изходния към целевия език, фирмата за езикови преводи може да използва наличния документ и да изготви нов комплект информационни листове на необходимите езици, които съответстват на местните наредби. За да изпълни задачата по Изготвяне на MSDS, фирмата за езикови преводи трябва да има собствен екип от преводачи с широк опит в индустриалната химия и хигиена.

В допълнение, преводачите трябва да бъдат специалисти в преводите на листове за безопасност и да бъдат запознати с местните наредби за индустрията и законодателството като цяло.

Точната локализация и превод на MSDS или информационен лист за безопасност ще гарантира, че се използват официалните преводи, както са публикувани в Официален вестник на ЕС (т.е. задължителни заглавия, точна класификация, декларация за опасност, фрази на риска и безопасността, сценарий на експозиция, мерки за управление на риска, токсикологична и екологична информация и т.н.). В допълнение, SDS трябва да бъдат точно локализирани за националните пределно допустими граници на експозиция при работа, класификация на опасностите и други местни изисквания.

Форматът и съдържанието на оригиналния лист за безопасност често трябва да бъдат модифицирани. Фирмата за езикови преводи трябва да има ресурсите за работа с различни формати, конвертиране и представяне на SDS в PDF формат, който да улесни разпространението по ел. поща и интернет.

ECHA (Европейската агенция по химикалите) промени изискванията за информационни листове за безопасност по Анекс ІІ от REACH, което се отнася до включването на информация за класифицирането, етикетирането и опаковането.

Крайният срок 1 декември 2010 г. се отнася до класифициране на вещества съгласно Регламент на Европейската общност относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP). Този регламент уеднаквява законодателството на ЕС с Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали (GHS) на ООН и има за цел да гарантира, че опасностите са описани и етикетирани по един и същ начин по целия свят. Всеки производител, вносител, дистрибутор или потребител на химични вещества и съединения трябва да ги класифицира, етикетира и опакова съгласно CLP и само тези, чиито етикети и опаковки отговарят на Регламент CLP, ще бъдат допускани в ЕС.

Тук ролята на фирмата за езикови преводи е да:

• преведе етикетите на продукти съгласно наредбите на местния пазар;

• да гарантира превод и локализация на етикетите за опасност и опаковките съгласно системата GHS.

Въпреки че много пиктограми са сходни със старата система, те са с нов дизайн и заедно с новите изисквания за опаковане са въведени и нови предупредителни думи. Всяка добра фирма за езикови преводи трябва да бъде запозната с тези промени и при необходимост да помогне на клиентите си за изпълнение на най-новите наредби.

• да предложи решения за предпечатна подготовка и ако се изисква да може да представи окончателно, ясно и четливо оформление на етикети и опаковки, с внимание към формулировка, правопис, размер на шрифта и дизайн. Все пак се предполага, че етикетите ще бъдат четени и използвани в неблагоприятни условия, което прави дизайна и подбора на думи изключително важни.

Гореспоменатите законови промени важат само при внос в Европейския съюз, но се счита, че в следващите 5 години всеки Информационен лист за безопасност на материал (MSDS) или Информационен лист за безопасност ще бъдат пренаписани, за да съответстват на системата GHS. Европейските фирми за езикови преводи ще се специализират в конвертиране от различни национални формати на стандартите към Глобалната хармонизирана система (напр. от формата на Националния институт по стандартите на САЩ (ANSI) към този на GHS). За да гарантират достъп до своите продукти, работещите в сферата на химическата индустрия фирми трябва да изготвят SDS, етикети и опаковки на продуктите, които отговарят на изискванията в държавата, за която е предназначен продуктът (независимо в или извън ЕС). SDS и етикетите трябва да бъдат написани на официалния език на този пазар и да бъдат точно локализирани.

Повечето химически компании работят на много пазари и се нуждаят от преводи на няколко езика. В допълнение, някои държави имат повече от един официален език (напр. нидерландски и френски в Белгия; английски и френски в Канада). Работата със сертифицирана, професионална и престижна фирма за езикови преводи, ще бъде не само предимство, но и необходимост.

Медицински преводи, преводи за фармация, козметика, токсикологични изследвания, медицински спецификации, всякаква документация за медицинска апаратура, може да бъде преведена и редактирана, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес, относно проекти за медицински преводи на телефон: +359 (2) 980 56 68, или ни изпратете запитване на bg(at)evs-translations.com