05.01.2012

Преводът от/на тайски език: предизвикателства и особености

преводач тайландскиТайланд никога не е бил управляван от европейска сила, нито е претърпявал чужди нашествия. Именно поради тази причина нито един чужд език в Тайланд не е спечелил кой знае каква популярност. Английският е задължителен предмет в повечето тайландски училища, но броят на свободно говорещите този език остава много нисък, особено извън Банкок.

Тези факти обосновават належащата нужда от професионални и прецизни преводачески услуги при осъществяването на бизнес дейност в Тайланд. Поради своята уникална писменост и езиков характер, тайският е смятан за език, труден за превод. В преводаческия бизнес преводът от/на тайски език представлява предизвикателство за доставчиците на преводачески услуги. За успешния превод е необходимо задълбочено разбиране не само на езика, но и на тайландската култура.

Тайската писменост/азбука

Този език има своя уникална писменост, основаваща се на хмерската, като не е намерена връзка с нито един друг език. Тайската азбука е сричкова (силабическа) и се състои от 44 основни съгласни. В азбуката няма независими гласни. Всяка съгласна върви с вътрешна гласна. Има 18 единични гласни символа, 6 дифтонга (сложни съставни гласни) и 8 гласни, подобни на съгласни, които се комбинират в множество форми на гласни звукове и влияят върху съгласните. Преводачът с тайски език трябва да се изправи пред това лингвистично предизвикателство. Професионалният преводач трябва да знае, че, за да се използват други гласни, всяка съгласна се изписва заедно със символ, обозначаващ гласен звук, появяващ се под формата на долен диакритичен знак, следващ съгласната, или като диакритика пред и/или след дадена съгласна.

Тайският е тонален език

Съществуват тайски думи, които звучат подобно, но имат напълно различно значение в зависимост от тона. В тайския има пет тона. Някои думи се произнасят с висок, среден или нисък тон, а други – с възходящ или низходящ тон. За някои съгласни звукове има по няколко букви, които обозначават различни тонове. Тонът на дадена сричка се определя от комбинация от класа консонанти, типа сричка, тоновия маркер и дължината на гласната. Добрият преводач с тайски език владее всички тези правила.

Диалекти

Както в повечето езици, в различни региони се използват различни диалекти. Основните наречия са: стандартен тайски, говорен от етническото мнозинство; банкокски тайски, който, както предполага името му, се говори в Банкок, хоратски тайски, централен тайски и южен тайски. Стандартният тайски е разбираем за всички тайландци, както и съответното регионално наречие.

Употребата в тайския език зависи от социалното положение

Стандартният тайски е съставен от няколко различни езикови регистъра (форми), които включват различни местоимения, квалифициращи съществителни и глаголи, които се употребяват в зависимост от социалния контекст.

 • Уличен тайски: неофициален, употребява се между близки и приятели.
 • Елегантен тайски: включва учтиви форми на обръщение; използва се в пресата.
 • Риторичен тайски: използван в публичните речи.
 • Религиозен тайски: използван при обсъждането на въпроси, свързани с будизма, или при общуване с духовни лица.
 • Кралски тайски: използван при общуване с членове на кралското семейство или при описание на действията им.

Повечето тайландци обикновено могат да говорят единствено на първото и второто от нивата, но биха разбрали и останалите. Професионалният преводач с тайски трябва да има задълбочени познания в напълно различни речникови запаси и да бъде прецизен в това кой регистър именно да използва в зависимост от социалния контекст.

Особености на тайската граматика и езикови капани

Дори когато един преводач с тайски притежава знания във всички езикови регистри и наречия, съществуват редица важни граматически характеристики, които трябва да се имат предвид при превод от/на тайски език.

 • Буквите не се разделят на главни и малки.
 • Няма точка в края на изречението.
 • Времената в тайския се маркират чрез наречия или от самия контекст, а не от глаголите.
 • Няма отличителни белези между прилагателните и наречията.
 • Прилагателните и наречията се залепват за гърба на съществителното или глагола, за които се отнасят.
 • Съществителните нямат род и число, като съвкупност се изразява чрез повторение.
 • Страдателен залог се употребява единствено в отрицателен смисъл.
 • Като правило, разстояния между думите няма и думите се пишат свързано до края на изречението.
 • И така, разстоянията в тайския текст обозначават край на фраза или изречение.

Тъй като тайският език е труден за превод, за целите на бизнеса е задължително да се използват езикови услуги, предоставени от доставчик с опит в тази област и добре подкован в преводите от/на тайски език. Като например преводаческа компания EVS Translations: компания, предлагаща пълно обслужване в областта на преводите, с глобално присъствие и с над 20-годишен опит. Проектите с тайландски език се поверяват на екип от 70 носители на езика, помещаващи се в Тайланд, запознати с особеностите на тайския език и социокултурните нюанси, които също така могат да превеждат на редица тайски диалекти.

Проджект мениджърът координира преводния процес от началото до края и разпределя задачите, като избира най-подходящите преводачи. За да се гарантира точност, всички преводи от/на тайски език биват преглеждани от редактори.

EVS Translations има необходимите ресурси и опит да се справи и с най-голямото предизвикателство в областта на преводите от/на тайски език и да изпълнява проекти с голям обем и в кратък срок.