01.08.2017

Засяга ли трансферното ценообразуване и Вашата компания?

Засяга ли трансферното ценообразуване и Вашата компания?
Засяга ли трансферното ценообразуване и Вашата компания? – EVS Translations

Терминът трансферно ценообразуване се отнася към правилата и методите за определяне на цените при извършването на трансакции между клоновете и/или отделите на компании с множество представителства. И тъй като 60% от цялата международна търговия се случва по-скоро в рамките на многонационални компании, под формата на обмен на стоки и услуги между чуждестранни клонове, отколкото между различни международни корпорации, трансферното ценообразуване, регулирано по принцип от международните юрисдикции, често създава проблеми с двойното данъчно облагане или по-скоро – с бизнес практиките за укриване на данъци.

И понеже международното трансферно ценообразуване дава правото на компаниите да осчетоводяват печалбите в държавата с по-ниски данъци, както и да избягват надбавките за международния обмен на стоки и услуги, често на него се гледа като на инструмент, чрез който международните корпорации прехвърлят печалбите си в данъчни оазиси или развиващи се държави.

За да намалят вероятността международните корпорации да използват трансферното ценообразуване, за да намалят своите облагаеми доходи, регулаторните органи в много страни приеха Насоките за трансферно ценообразуване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Тези насоки се основават на един от ключовите елементи в международното данъчно облагане – принципът на равновесието, според който трансферната цена трябва да бъде същата като цената, в случай че двете страни бяха действително независими компании и така трансферната цена трябва да бъде равна на пазарната.

И докато по принцип трансферната цена не се различава съществено от пазарната, тъй като това би заплашило общото финансово здраве на компания с множество клонове, методите за определяне на принципа на равновесие варират и се разделят на три основни начина за извършване на трансакции − сравнителния метод за неконтролирана цена (СМНЦ), метода на препродажбата и метода на добавената към цената стойност – и на два метода за трансакционна печалба – на трансакционния нетен марж и на разделяне на трансакционните печалби. И още повече – насоките на ОИСР не дават предпочитание на който и да е от тези методи, а вместо това оставят на националните данъчни органи да решат дали използваният метод е този, който най-пряко и отговорно отразява принципа на равновесие при дадена трансакция.

Националните данъчни органи обаче може да имат предпочитание, а в случаите, когато подозират измама, и да изискат преизчисляване на дохода чрез друг метод, което да доведе до по-високи дължими данъци и санкции. Правилата за трансферно ценообразуване позволяват на националните данъчни органи и да коригират цените за повечето трансгранични трансакции в рамките на една група и да увеличават облагаемия доход на компаниите чрез намаляване на цената на стоките, закупени от свързан чуждестранен производител или чрез увеличаване на процента от прихода, който компанията трябва да поиска като заплащане от чуждестранните си клонове за правото им да използват интелектуална собственост.

В опит да отговори на нуждата от хармонизиране на юрисдикциите и в светлината на намаляване на бюджетите на много правителства, докато международни компании не изплащат справедлив дял от данъците си, ОИСР, подкрепена от правителствата на държавите членки на Г-20, подготви многостепенен План за действие за Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), или „Изкуствено намаляване на данъчната основа и прехвърляне на печалби“, който държавите да приложат.

Някои правителства вече промениха данъчните си закони, за да въведат Плана BEPS в националното си законодателство, а други ще направят тази промяна през следващите години, а тъй като страните, пряко участващи в проекта на ОИСР за BEPS, оформят 84% от световната икономика, повечето международни компании трябва да започнат да оценяват влиянието, което това ще има върху бизнеса им, както и същественото нарастване на изискванията за финансови и комплайънс доклади за пазара, на който оперират.

Като преводаческа компания с международно присъствие и повече от 20 години опит можете да очаквате, че EVS Translations ще Ви предостави цялостни и рентабилни решения за превод на документи за комплайънс, свързан с данъчни регулации, независимо от обема и езиковите комбинации.