We speak your languages
Parrot

Общи условия

Общи търговски условия на И ВИ ЕС ТРАНСЛЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Раздел 1:
Общи разпоредби и обхват

 1. Общите търговски условия (ОУ) важат за всички търговски отношения между И ВИ ЕС ТРАНСЛЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД (наричано по-долу за краткост „И ВИ ЕС ТРАНСЛЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ “ или „Ние“), гр. София 1606, район Красно село, ул. „Дамян Груев” № 10-12, ет. 8, ателие 2 (имейл: bg@evs-translations.com, тел.: 02-9805254) и неговите клиенти (наричани по-долу за краткост „Клиентът“). Те важат единствено ако Клиентът е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, юридическо лице съгласно публичното право или лице, управляващо специални публични средства.
 2. Освен ако не е договорено друго, ОУ важат във версията, приложима по време на поръчката, или в най-скорошната версия, изпратена до Клиента в писмена форма като рамково споразумение – включително за идентични бъдещи трансакции, без да се прави препратка към тях във всеки отделен случай.
 3. ОУ се прилагат ексклузивно. Отклоняващи се, противоречиви или допълнителни Общи условия на Клиента ще станат неделима част от споразумението единствено ако и до степента, до която сме се съгласили изрично с тяхната приложимост в писмена форма. Това изискване за съгласие важи във всякакви случаи – например ако, бидейки наясно с общите условия на Клиента, попълним Поръчката без възражения.
 4. Отделните споразумения, сключени с Клиента в конкретни случаи (включително споразумения за обезпечение, допълнения и изменения), винаги имат предимство пред настоящите ОУ. За доказване на съдържанието на отделното споразумение е необходима писмена форма или нашето потвърждение в писмена форма.
 5. Декларациите, които трябва да бъдат подадени до нас от Клиента след сключване на споразумението (например за определяне на крайни срокове, оплаквания, декларации за оттегляне), трябва да бъдат в писмен вид, за да са валидни.
 6. Препратките към приложимостта на законовите изисквания са единствено за пояснение. Дори без подобно пояснение законовите изисквания ще се прилагат, ако не са изрично изменени или изрично изключени в настоящите ОУ.

Раздел 2:
Създаване на споразумения

 1. Нашите оферти не пораждат задължение и не са обвързващи, освен ако не са изрично определени като обвързващи.
 2. Общи разпоредби

(а) Клиентът може да подаде заявка за приблизителна стойност (наричана по-долу за краткост „Заявка за приблизителна стойност“) към нас по имейл ,факс, поща, електронна платформа или устно. За преводи Заявката за приблизителна стойност може да бъде подадена и чрез онлайн формуляра на нашия уеб сайт. В Заявката за приблизителна стойност Клиентът трябва да посочи своето име и адрес, изходния и целевия език (езици).

(б) Заявката за приблизителна стойност на Клиента не е оферта.

(в) Ако Заявката за приблизителна стойност бъде подадена онлайн, ще изпратим на Клиента автоматично потвърждение за получаване по имейл, което може да бъде разпечатано на хартия. То не представлява оферта, нито съгласие за приемане на такава.

(г) Ще подадем оферта (наричана по-долу за краткост „Оферта“) на Клиента по имейл, факс или устно. Клиентът може да приеме Офертата по имейл, факс, по пощата или устно в рамките на четири седмици от получаването й.

 1. Специални разпоредби за писмени преводи

(а) При Заявка за приблизителна стойност за писмени преводи Клиентът трябва да включи и темата, цялата информация за терминология и/или основната информация, необходими за оптимален превод.

(б) По принцип изготвяме работни писмени преводи. Клиентът трябва да включи допълнителни или отклоняващи се услуги, по-конкретно оформление и печат, форматиране и конвертиране, редакция, създаване на терминология или терминологичен речник, в заявката за приблизителна стойност или да ги поръча отделно и своевременно.

 1. Специални разпоредби за устни преводи

(а) При подаване на Заявка за приблизителна стойност за устен превод Клиентът трябва да посочи вида на устния превод (симултанен или консекутивен) и необходимото оборудване за него. Клиентът трябва да ни изпрати необходимите за запознаване с темата материали не по-късно от две седмици преди събитието.

(б) За Заявка за приблизителна стойност за устен превод/езиково обучение Клиентът трябва да посочи мястото и датата (датите) на събитието и лицето за контакт.

(в) Разпоредбите за отказ на устен превод се базират на раздел 6 от настоящите ОУ.

 

Раздел 3:
Задължения на страните

 1. Офертите за превод и други услуги ще се изпълняват съгласно принципите на добрата професионална практика с необходимата грижа на добрия търговец. Клиентът ще получи определеното по договор изпълнение на превода.
 2. Клиентът трябва да ни уведоми навреме относно желаното от него изпълнение на превода (цел, доставка върху външни устройства за съхранение, брой копия, оформление, външна форма и др.). В случай че преводът ще бъде отпечатан, Клиентът ще ни изпрати коректури преди крайния срок за отпечатване, за да можем да коригираме евентуални грешки. Клиентът трябва да провери имена и цифри.
 3. При подаването на поръчката Клиентът ще ни предостави информацията и документите, които са необходими за изготвяне на превода.
 4. Не носим отговорност за грешки или забавяния, причинени от неправилна или забавена доставка на тази информация и документи.
 5. Клиентът поема отговорност за правата на използване за даден текст. Така ще се гарантира, че от текста може да се направи превод. Клиентът ще ни обезщети в случай на предявени към нас претенции за авторски права и други права на трети страни.

Раздел 4:
Време на изпълнение, забавяне при изпълнението

 1. Нашите дати и крайни срокове ще бъдат определени поотделно или изброени в офертата. Часовете са изброени по Източно-европейско време (ЕET).
 2. Даден превод ще се счита за доставен, когато е изпратен/предаден на Клиента. Клиентът носи отговорност за техническите проблеми с предаването (например, повреда на сървъра на имейл доставчика).
 3. Ако нямаме възможност да спазим обвързваща дата или краен срок по независещи от нас причини, ще уведомим Клиента незабавно и ще му предоставим нов краен срок или нова дата. Ако е невъзможно да изпълним услугата в рамките на новия краен срок или дата, имаме право да се откажем от споразумението изцяло или частично. Ако услугата вече е платена, ще върнем платената сума.
 4. Неизпълнение от наша страна ще бъде определено от законовите разпоредби. В случай на неизпълнение, за да упражни правата си, произтичащи от тези ОУ, от договора или от закона, Клиентът се задължава да ни отправи писмено предизвестие.
 5. Това не засяга правата на Клиента и нашите законови права, произтичащи от обективна невъзможност за изпълнение.

Раздел 5:
Приемане, задължение за уведомяване за недостатъци

 1. Преведеният текст ще бъде доставен на Клиента по имейл, по пощата, на сървър за изтегляне, в платформата на съответния Клиент или – в определени случаи – на сървъра на Клиента.
 2. След получаването Клиентът е задължен да прегледа незабавно преведения текст за недостатъци (задължение за проверка).
 3. Очевидни грешки в превода трябва да се съобщават в писмена форма съгласно добрите търговски практики веднага след доставка, но не по-късно от осем работни дни след изпращане/предаване, с акцентиране върху недостатъците (задължение за уведомяване за недостатъци). Скритите грешки трябва да бъдат съобщавани незабавно, но не по-късно от осем работни дни след откриването им. Навременното изпращане на уведомлението е достатъчно за спазване на крайния срок. Ако Клиентът не направи възражения в посочените срокове, работата се счита за приета.

Раздел 6:
Цени и такси за прекратяване

 1. Цените се договарят индивидуално с Клиента. Цените ще се изчисляват в български левове. Всички цени, посочени в нашата информация и оферти, са нетни (без ДДС).
 2. Устните преводи и езиковите обучения ще се таксуват на час. Всеки започнал час ще се счита за пълен час. Почасовото заплащане съгласно раздел 2 (4) включва и времето, в което преводачът/езиковият наставник е на съответното място, и времето за пътуване (от и до). Адресът на управление на И ВИ ЕС ТРАНСЛЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ е местоположението за начало и край на пътуването. Клиентът трябва да заплати пътните, хотелските разходи и разходите за храна на преводача/езиковия наставник.
 3. Ако Клиентът се откаже от договора, той трябва да заплати вече направените разходи, но не по-малко от 15% от нетната цена. Щом услугите бъдат извършени изцяло, Клиентът няма право да се отказва от договора.
 4. Политики за отказ на поръчки за устни преводи:

Ако Клиентът се откаже от договора, той трябва да заплати вече направените разходи, но не по-малко от:

Ако отказът е до четири седмици преди първия ден на устния превод = 70% от цената на поръчката

Ако отказът е до две седмици преди първия ден на устния превод = 80% от цената на поръчката

Ако отказът е до една седмица преди първия ден на устния превод = 100% от цената на поръчката

Раздел 7:
Условия за плащане, неизпълнение, право на отказване на услуга

 1. Сумата на фактурата трябва да се изплати в рамките на 14 дни от датата на фактурата и изпълнението на услугата. Въпреки това дори в хода на обичайните търговски отношения имаме правото да изискваме по всяко време частично или цялостно авансово плащане преди доставката. Ще обявим това изискване не по-късно от момента на потвърждаване на поръчката.
 2. Клиентът изпада в забава, ако плащането не се извърши до споменатия по-горе срок. В случай на забава, Клиентът ни дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. Запазваме си правото да поискаме допълнително обезщетение за действително претърпените вреди и направени разноски за събиране в по-висок размер.
 3. Ако като плащане приемем чекове или менителници, имаме правото на валоризация и обратни искове. При поискване, Клиентът ще предостави разумно авансово плащане.
 4. Когато от обстоятелствата стане ясно, че има опасност Клиентът да не изпълни задължението си, ние можем да откажем да изпълним своето задължение, освен ако ни се даде надлежно обезпечение (чл. 90 от ЗЗД).
 5. Клиентът има право на извънсъдебно прихващане единствено при условие, че вземането му е изискуемо и ликвидно. Клиентът може да упражни правото си на прихващане единствено ако вземането му произтича от същото договорно отношение. При установяване на недостатъци при изпълнението правата на Клиента съгласно раздел 8 от настоящите ОУ ще останат в сила.

Раздел 8:
Права на Клиента, произтичащи от недостатъци в услугата

 1. Ако даден дефект е съобщен съгласно раздел 5 от настоящите ОУ по правилен начин преди крайния срок, Клиентът има право да поиска поправяне на работата – ако това е възможно – поне два пъти в рамките на разумен период или да предоставим нова услуга.
 2. Ако оплакванията на Клиента бъдат счетени за неоснователни, можем да изискаме възстановяване на разходите, които сме понесли в резултат на това.
 3. Ако поправяне на работата е невъзможно поради характера на услугата, ако то е неуспешно, неоснователно забавено или ако може да бъде отказано по друга причина съгласно закона, Клиентът има право да намали цената или в случай на съществени недостатъци, когато работата е негодна за нейното договорно или обикновено преднзазначение, да развали споразумението.
 4. Исковете на Клиента за обезщетение за вреди и връщане на разходи са предмет на ограниченията, посочени в раздел 9 от настоящите ОУ и иначе се изключват.

Раздел 9:
Други отговорности

 1. Ще носим отговорност за обезщетяване на вреди – поради каквито и да било правни причини – в случай на умисъл и груба небрежност. „Груба небрежност“ няма да означава вреди, които са причинени от повреди в компютри, проблеми с предаването при изпращане на имейли или от вируси.
 2. Обезщетението за вреди в случай на обикновена небрежност обхваща претърпяната загуба и пропуснатата полза, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението. Отговорността ни за вреди в случай на обикновена небрежност се ограничава до два пъти стойността на фактурата за съответната услуга, но не-повече от 20 000 EUR.
 3. Изключването и/или ограничаването на отговорността не се прилага в случай на увреждане на животаи здравето.
 4. Ограниченията на отговорността съгласно раздел 9, алинея 2 няма да важат, ако сме били недобросъвестни, като в този случай ще носим отговорност за всички преки и непосредствени вреди.
 5. Ние не носим отговорност специално за

(а) забавяне или недостатъци в изпълнението, които се дължат на неправилен или непълен трансфер на изходния тест от Клиента до нас или са резултат от двусмислено и неточно формулиране на изходния текст.

(б) повредени, непълни или загубени текстове и данни при електронен трансфер;

(в) вреди поради факта, че текстът се счита за неподходящ за предназначението си или че поради неправилно адаптиране публикацията или рекламата трябва да бъде повторена или уронва репутацията или имиджа на Клиента, ако предназначението не е било обяснено ясно при подаването на поръчката;

(г) вреди поради факта, че превод с грешки е бил отпечатан, ако Клиентът не е посочил при сключване на договора, че преводът е предназначен за печат, не ни е предоставил коректури преди печат или е пристъпил към печат без наше одобрение.

 1. Никоя от страните не носи отговорност в случаи на форсмажорни обстоятелства, например, при технически проблеми извън контрола на страните.
 2. Клиентът може да развали или да прекрати споразумението, поради друго неизпълнение, което не е свързано с отклонение от поръчката или недостатъци на работата, само ако ние сме отговорни за такова неизпълнение. В противен случай се прилагат законовите разпоредби.
 3. Ако отговорността ни се изключва или ограничава, това важи и за личната отговорност на нашите служители, представители и упълномощени агенти.

Раздел 10:
Ограничение на правата, произтичащи от недостатъци

Правата на Клиента, произтичащи от отклонения от поръчката или недостатъци на превода се погасяват в 6-месечен срок от приемане на превода.

Раздел 11:
Неразкриване

 1. Всички текстове и информация ще се третират като поверителни и – с изключение на раздел 13 (1) от настоящите ОУ – няма да се споделят с трети страни. Съгласяваме се да не разкриваме факти, които са ни станали известни във връзка с дадена дейност на Клиента.
 2. Поради възможността за външен достъп не гарантираме поверителността на текстове и файлове, които се прехвърлят по електронен път между нас и Клиента.
 3. На всички участници във веригата на процеса се забранява използването на онлайн платформи за превод, краудсорсинг или други подобни услуги. Форуми в интернет, уеб-базирани услуги на “Google Translate” или подобни услуги може да се използват за общуване при изясняването на термини или фрази. Това не важи за сигурни източници на машинен превод. Стандартният преводачески процес в EVS Translations е структуриран така, че да постига възможно най-високо качество на превода. Поради това нашите експертни преводачи използват инструменти за компютърно подпомогнат превод (като Trados, Memo Q и др.) и използват съвременни ресурси за машинен превод.

Раздел 12:
Без прехвърляне

Клиентът може да прехвърля вземания, произтичащи от споразумението, само с наше предварително писмено съгласие и единствено ако нашите интереси няма да бъдат значително засегнати от това.

Раздел 13:
Съдействие на трети страни

 1. Имаме правото да наемаме трети страни с умения в областта (наричани по-долу „Партньори“) за изпълнение на всички услуги, дори без изричното съгласие на Клиента. Това важи по-конкретно за езици и области, с които не се занимаваме директно. В такива случаи носим отговорност за внимателния подбор на Партнърите и гарантираме професионализма им.
 2. При такива случаи споразумението се сключва единствено между Нас и Клиента.
 3. Когато включваме трети страни с опит в областта, ще гарантираме, че те се съгласяват с условията за поверителност съгласно раздел 11.

Раздел 14:
Запазване на собственост и авторски права

До цялостното изпълнение на нашите текущи и бъдещи задължения към Клиента, обектът на доставка остава наша материална и интелектуална собственост и ние притежаваме ексклузивни права върху използването й.

Раздел 15:
Приложимо право, подсъдност

 1. По отнотшение на настоящите ОУ и всички отношения между Нас и Клиента се прилага българското право, с изключение на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки (UNCISG).
 2. Всички спорове, произтичащи от или свързани с настоящите ОУ и конкретните спооразумения, ще бъдат разрешавани от българските съдълища.

Последна актуализация: януари 2019 г.