We speak your languages
Parrot

Политика за поверителност

Политика за поверителност

В следния документ Ви предоставяме информация за това кои данни EVS Translations GmbH (наричано по-долу за краткост EVS Translations) обработва по време на посещението Ви в този уеб сайт и как тези данни се използват и защитават.
EVS Translations отдава голямо значение на опазването на неприкосновеността на личния Ви живот. Когато изискваме от Вас детайли за определена информация, ще обработваме тези данни изключително в съответствие с разпоредбите на европейския Общ регламент относно защитата на данните (GDPR) и приложимите национални и специфични за държавата разпоредби.

I. Име и адрес на администратора на лични данни, отговорен за обработването:

Администраторът на данни по смисъла на GDPR е:

EVS TRANSLATIONS BULGARIA EOOD

представлявано от главния изпълнителен директор:

Ана Винагре Бекер-Вайнберг

Джеймс Хардинг Палмър

Ул. Дамян Груев 10-12, ет. 8, ателие 2

София 1606

Тел.: +359-2-9805668

Имейл: salesbg(at)evs-translations.com

Уеб сайт: www.evs-translations.com/bg/

II. Обща информация за обработването на лични данни

1. Събиране и обработване на лични данни

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; за физическо лице, което може да бъде идентифицирано, се приема лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

2. Правно основание за обработването на лични данни

Доколкото получим съгласие за операциите по обработване на лични данни от субекта на данните, като правно основание ще служи член 6, параграф 1, буква а) от GDPR. Когато обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, правно основание е член 6, параграф 1, буква б) от GDPR. Това важи също за операции по обработване, които се изискват за осъществяване на дейности по предварителен договор.
Доколкото обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на правно задължение, на което подлежи субектът, като правно основание ще служи член 6, параграф 1, буква в) от GDPR. В случай че жизненоважните интереси на субекта на данните или друго физическо лице налагат обработване на лични данни, като правно основание ще служи член 6, параграф 1, буква г) от GDPR.
Ако обработването е необходимо с цел опазване на легитимните интереси на нашата фирма или трета страна и няма преимущество пред интересите, основните права и основните свободи на субекта на данните като първо упоменатия интерес, като правно основание ще служи член 6, параграф 1, буква е) от GDPR.

3. Изтриване и съхранение на лични данни

Ще обработваме и съхраняваме Вашите лични данни само за периода, който е необходим за постигане на целите на съхранение, или само за периода, който се изисква по закон. Ако целта на съхранението не е приложима или правно изискуемият период на съхранение изтече, личните данни ще се блокират и изтриват редовно и в съответствие с правните разпоредби, освен ако сключването или изпълнението на даден договор изисква по-нататъшно съхранение на данните или сте дали писменото си съгласие за съхранение за посочената цел.

III. Обезпечаване на уеб сайта

1. Обхват на обработването на лични данни

Всеки път, когато разглеждате уеб сайта, автоматично ще се записва съответният обхват от данни и информация. Тази информация ще се съхранява в регистрационните файлове на сървъра. Записаната информация включва видовете и версиите на използвания браузър, използваната операционна система, уеб сайта, от който съответната система осъществява достъп до нашия уеб сайт (препращач), часът и датата на достъп, използваните търсачки, имената на изтеглените файлове, адрес на интернет протокол (IP адрес).

Анонимните данни от регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, посочени от съответния човек.

2. Правно основание за обработването на лични данни

Правното основание за временно съхранение на лични данни е член 6, параграф 1, буква е) от GDPR.

3. Цел на обработването на лични данни

EVS Translations ще използва събраните данни, за да може да разбере Вашите нужди по-добре и да оптимизира предлагането на услуги. Също така ще използваме данните по-конкретно за следните цели, ако е приложимо:

  • Вътрешна статистика и оценка за повишаване защитата на личните данните и сигурността на данните в нашата фирма
  • Подобряване на нашите продукти и услуги
  • Дългосрочно функциониране на нашите IT системи за гарантиране на технологичната изправност на нашите уеб сайтове
  • Предоставяне на необходимата информация на следствените органи в случай на кибератака

4. Продължителност на съхранението

Данните ще бъдат изтривани възможно най-скоро, след като престанат да бъдат необходими за постигане на съответната цел. В случай на записване на данни с цел обезпечаване на уеб сайта, съответната сесия ще бъде прекратена. Тъй като записването на данните в регистрационните файлове е необходимо за функционирането на уеб сайта, не съществува възможност за възражение.

IV. Контакт чрез уеб сайта

1. Обхват на обработването на лични данни

В нашия уеб сайт е предоставена форма за контакт, която може да се използва за осъществяване на електронен контакт с нас.

Тук ще бъдат събирани следните данни:

  • Име:
  • Фирма:
  • Имейл:
  • Телефон:
  • Индустрия:
  • Съобщение:
  • Прикачени файлове

Ако се свържете с EVS Translations по имейл или като използвате формата за контакт, личните данни, подадени от Вас и предадени на нас, ще бъдат съхранени автоматично.

2. Правно основание за обработването на лични данни

Ако осъществяването на контакт цели сключване на договор, правното основание за обработването ще бъде член 6, параграф 1, буква б) от GDPR.

3. Цел на обработването на лични данни

Ще се събират само данни, които изискваме с цел извършване на желаната услуга и защита на нашите бизнес интереси. Освен ако не Ви помолим за допълнителни данни, тази информация се предоставя доброволно.

Ще събираме и обработваме личните данни, предоставени от Вас онлайн, само за целите, посочени от Вас. Вашите лични данни няма да бъдат предавани на трети страни.

4. Продължителност на съхранението

Данните ще бъдат изтривани възможно най-скоро, след като престанат да бъдат необходими за постигане на целта на събирането им. Такъв е случаят при лични данни от екрана за попълване на формата за контакт, изпратени по имейл, когато комуникацията с потребителя приключи. Такъв е случаят и когато въпросът е окончателно разяснен и повече не е налице правно задължение за съхранение на данните.

5. Възможност за възражение и премахване

Имате възможност да оттеглите по всяко време съгласието си за обработване на Вашите лични данни.

Също така имате право по всяко време да възразите срещу съхранението на Вашите лични данни. В този случай комуникацията не може да продължи.

V. Използване на бисквитки

1. Обхват на обработването на лични данни

Нашият уеб сайт използва бисквитки. Бисквитките не вредят на компютъра Ви и не съдържат вируси. Бисквитките представляват малки файлове, съхранявани на твърдия диск на компютъра Ви, стига да позволите това. С помощта на бисквитките използването на съответните уеб сайтове може да бъде анализирано и браузърът може да разпознае кога потребителят посещава дадена страница. Чрез бисквитките уеб приложенията могат да отговорят на индивидуалните нужди на потребителя – събирайки информация за предпочитанията на съответния потребител, приложенията могат да координират функциите си с изискванията на потребителя и нещата, които харесва или не харесва.

EVS Translations използва бисквитки, за да засече кои страници извиква съответният потребител. Като използваме тази информация, анализираме посещенията на нашия уеб сайт, за да адаптираме дизайна му към изискванията на нашите потребители. Използваме тези данни единствено за статистически цели.

Бисквитките ни помагат да следим кои страници са от полза за Вас и кои не, като по този начин ни позволяват да подобряваме уеб сайта си за Вас. По никакъв начин не използваме бисквитки, за да получим достъп до компютъра Ви или информация за Вас, различна от данните, които сте предоставили доброволно. 
По този начин могат да бъдат предадени следните данни:

1. Честота на разглеждане на дадена страница

2. Информация за вход

Свободни сте да приемете или отхвърлите бисквитките. Повечето браузъри приемат бисквитките автоматично, но можете да настроите браузъра си така, че да бъдете информиран/а за задаването на бисквитки. Така можете да позволите бисквитките в индивидуални случаи, да забраните приемането на бисквитки в определени случаи и да активирате автоматичното изтриване на бисквитките при затваряне на браузъра. Дезактивирането на бисквитките може да ограничи функционалността на уеб сайта.

2. Правно основание за обработването на лични данни

Правното основание за обработването на лични данни чрез използване на бисквитки е член 6, параграф 1, буква е) от GDPR.

3. Цел на обработването на лични данни

EVS Translations използва бисквитки, за подобри нашия уеб сайт и съдържанието му. Като използваме бисквитки, научаваме как се използва уеб сайтът и по този начин можем постоянно да подобряваме предложенията си. Някои функции на нашия уеб сайт не могат да бъдат предоставени без използване на бисквитки.

4. Продължителност на съхранението, възражение и възможност за премахване

Бисквитките се съхраняват на компютъра на потребителя и оттам се предават към нашите страници. Така Вие като потребител имате пълен контрол върху употребата на бисквитки. Като промените настройките на своя интернет браузър, можете да дезактивирате или ограничите предаването на бисквитки. Вече съхранените бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да стане и автоматично.

  1. Настоящият сайт използва "бисквитки"

VI. Приложения на защитата на данните в процеса на кандидатстване

EVS Translations събира и обработва личните данни на кандидатите с цел управление на процеса на кандидатстване. Обработването може също да се извършва електронно. Това важи по-конкретно ако кандидатът изпрати съответните документи за кандидатстване до EVS Translations по електронен път, например по имейл или чрез уеб формуляр, намиращ се на уеб сайта. Ако EVS Translations сключи трудов договор с даден кандидат, изпратените данни ще бъдат съхранени с цел уреждане на трудовото правоотношение в съответствие с правните спецификации. Ако между EVS Translations и кандидата не бъде сключен трудов договор, документите за кандидатстване ще бъдат изтрити автоматично шест месеца след отхвърлянето на кандидатурата, при условие че изтриването не противоречи на други легитимни интереси на EVS Translations. В този смисъл други легитимни интереси означава доказателствената тежест по дело съгласно германския Общ закон за равното третиране (AGG). Документите за кандидатстване могат да бъдат съхранени след писменото съгласие на кандидата за период от шест месеца, при условие че целта на съхранението е била установена изрично между EVS Translations и кандидата.

VII. Разпоредби за защита на данните относно употребата и приложението на Google Analytics

Този уеб сайт използва Google Analytics – услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Inc. („Google“). Google Analytics използва „бисквитки“, които представляват текстови файлове, съхранявани на компютъра Ви и позволяващи анализ на употребата на нашия уеб сайт. Информацията относно начина, по който използвате този уеб сайт, предоставена от съответната бисквитка, по правило се прехвърля към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Въпреки това поради активирането на IP анонимизацията на този уеб сайт, Вашият IP адрес ще бъде прехвърлен от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в друга страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и там ще бъде съкратена, преди да бъде прехвърлена към САЩ. Google използва тази информация от името на EVS Translations, за да оцени начина, по който използвате уеб сайта, да изготви отчети относно активността в уеб сайта и да предостави допълнителни услуги, свързани с използването на уеб сайта и интернет достъпа за оператора на уеб сайта. IP адресът, прехвърлен от браузъра Ви от страна на Google Analytics, няма да бъде комбиниран от Google с други данни. Можете да предотвратите съхранението на бисквитки, като дадете съответното съгласие в браузъра Ви. Въпреки това бихме искали да подчертаем, че в този случай няма да можете да използвате всички функции на уеб сайта в пълна степен. Също така можете да попречите на Google да събира данните, генерирани от бисквитките и свързани с начина, по който използвате уеб сайта (включително Вашия IP адрес), и обработването на тази информация от Google, като изтеглите и инсталирате добавката за браузър, достъпна чрез следната връзка (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Google ще отчете инсталирането като възражение.

Можете да предотвратите събирането на данни от страна на Google Analytics, като щракнете върху следната връзка. Тя добавя бисквитка за отписване, която предотвратява бъдещо събиране на данните Ви, когато посещавате настоящия уеб сайт: <a herf=“javascript:gaOptout()“>Google Analytics deactivate</a>. Бисквитката за отписване се прилага само в този браузър и за нашия уеб сайт и ще се съхранява на Вашето устройство. Ако изтриете бисквитките в този браузър, ще трябва да запазите бисквитката за отписване отново. Информация относно интегрирането на бисквитката за отписване можете да откриете на tools.google.com/dlpage/gaoptout

Повече информация относно условията на обслужване и защита на данните можете да откриете на www.google.com/analytics/terms/us.html или policies.google.com

Бихме искали да подчертаем, че в този уеб сайт Google Analytics е разширен с код „anonymizeIP“ с цел гарантиране на анонимизираното събиране на IP адреси (IP маскиране). 

VIII. Разпоредби за защита на данните относно употребата и прилагането на Google Tag Manager

Google Tag Manager е решение, което ни позволява да управляваме етикетите на уеб сайтовете си чрез единен интерфейс (това включва интегрирането на Google Analytics и Google AdWords в онлайн услугите ни). Самият мениджър на етикети (който попълва етикетите) не обработва лични данни на потребителите. За въпроси, свързани с обработването на лични данни на потребителите, се консултирайте със следната информация относно услугите на Google. Политика за ползване: www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

IX. Разпоредби за защита на данните относно употребата и приложението на Google AdWords

Въз основа на това ползваме услугите на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“), за да преследваме легитимните си интереси. С тази технология Google и ние като техен клиент получаваме информация, че даден потребител е щракнал върху реклама и е бил пренасочен към нашите уеб страници. Получената тук информацията по правило се използва за статистическа оценка на оптимизацията на рекламата. Ние е получаваме каквато и да е информация, която идентифицира посетителите на уеб сайтовете ни като физически лица. Статистическата информация, която Google ни предоставя, включва общия брой потребители, които са щракнали върху някоя от рекламите ни, както и дали са били пренасочени към страница на наш уеб сайт, маркирана за конвертиране, ако това е приложимо. Въз основа на тези статистически данни можем да проследим кои понятия за търсене са били използвани най-често за рекламата ни и кои реклами са довели до контакт от страна на потребителя чрез формуляра за контакт.

Ние не получаваме информация от Google, която може да идентифицира посетителите на уеб сайтовете ни. На Google няма да бъде предадена никаква лична информация. IP адресите, които събираме, ще бъдат препратени на Google едва след анонимизация.
Можете да се отпишете от рекламите на Google въз основа на интереси. За да го направите, отидете на support.google.com/ads/answer/2662922 и изберете желаните от Вас настройки.

За повече информация относно ползването на данни от страна на Google, настройките и опциите за отписване прочетете Политиката за поверителност на Google (policies.google.com/technologies/ads) и настройките за рекламите на Google (adssettings.google.com/authenticated).

X. Разпоредби за защита на данните относно употребата и приложението на Bing Ads

Нашият уебсайт използва технологии на Bing Ads, които се предоставят и управляват от Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, САЩ, наричан по-долу „Microsoft“.

При това, ако сте достигнали до нашия уебсайт чрез реклама в Microsoft Bing, Microsoft поставя бисквитка на Вашето крайно устройство. По този начин ние и Microsoft можем да разпознаем, че някой е кликнал върху реклама, бил е пренасочен към нашия уебсайт и е достигнал до определена целева страница („Landing Page“). При това ние научаваме само общия брой потребители, които са кликнали върху реклама в Bing и след това са били пренасочени към Landing Page.

Не се обработват лични данни и информация относно идентичността на потребителя.

Ако не желаете Microsoft да използва информация за Вашето потребителско поведение, както е обяснено по-горе, можете да отхвърлите поставянето на бисквитка, необходима за тази цел. Можете да направите това например чрез настройката на Вашия браузър, с която по принцип се деактивира автоматичното поставяне на бисквитки. Освен това можете да предотвратите събирането на данни, генерирани чрез бисквитката и отнасящи се до използването на уебсайта от Ваша страна, както и да предотвратите обработката на тези данни от страна на Microsoft, като предявите възражение, последвайки следния линк: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Допълнителна информация за защитата на данните и за бисквитките, използвани от Microsoft и Bing Ads, ще намерите на уебсайта на Microsoft https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

XI. Разпоредби за защита на данните относно употребата и приложението на Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn и Xing

Нашият уеб сайт съдържа връзки към социалните мрежи Facebook, Twitter и Xing. Можете да ги разпознаете по съответното фирмено лого.

За да защитим данните Ви, разчитаме на използването на решението „Shariff“. Това разширение гарантира, че когато извиквате страница от нашето онлайн присъствие, която съдържа добавка, не се осъществява връзка със сървърите на Facebook. Бутонът в уеб сайта е добавен като графика, съдържаща връзка към съответната страница във Facebook. Щракнете върху един от бутоните, за да отворите нов прозорец на Вашия браузър, и извикайте Facebook страницата, където (след като въведете детайлите си за вход, ако е необходимо) можете да щракнете върху бутоните за харесване и споделяне.

Дружеството оператор на Facebook е Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Ако субектът на данните живее извън САЩ или Канада, администраторът на обработването на личните данни е Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия.

За целите и обхвата на събирането на лични данни и по-нататъшното обработване и използване на данни от Facebook, както и предоставяните от правата и настройките Ви възможности за защита на неприкосновеността на личния Ви живот по отношение на тези въпроси, вижте политиката за данните на Facebook:
www.facebook.com/policy.php

Услугата за съобщения Twitter се управлява от Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94107, САЩ. Политиката за поверителност на дружеството е достъпна на twitter.com/privacy.

Дружеството оператор на LinkedIn е LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, САЩ. LinkedIn Ireland, Privacy, Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ирландия отговаря за въпросите на поверителността извън САЩ. Приложимите условия за защита на личните данни за LinkedIn са достъпни на: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Мрежата Xing се управлява от XING AG, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg. Политиката за поверителност е достъпна на www.xing.com/privacy.

Повече информация относно решението Shariff можете да откриете тук (на немски език):  https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Ние използваме Conversation Tracking на LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Dublin 2, Ирландия. За тази цел в нашия сайт е интегриран Insight Tag. LinkedIn Insight-Tag позволява да се събират данни за посещенията на нашия уебсайт, които включват URL, Referrer-URL, IP-адрес, характеристики на устройството и браузъра, данни за часа и разгледаните страници. Тези данни се кодират и анонимизират, а анонимните данни се изтриват след 90 дни. LinkedIn не ни разкрива лични данни, а ни предоставя само обобщена информация относно целевите групи на уебсайта и честотата на рекламите. Ние използваме LinkedIn Insight-Tag, за да проследим заявките към сайта и по този начин да съставим обобщени статистики за целите на проучването на пазара.

Подробности относно събирането на данни (цели, обхват, допълнителна обработка, употреба), както и за Вашите права и възможност за отказ можете да научите от Декларацията за поверителност на LinkedIn. Тази декларация е публикувана от LinkedIn на адрес www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Правното основание за обработването на лични данни е чл. 6, ал. 1 буква f) от Общия регламент за защита на данните (GDPR), тоест поради наличие на законен интерес от наша страна. Нашият законен интерес се състои в посочените по-горе цели, по-специално да получим анонимни данни за показване на рекламите и как използвате нашия сайт.

Ако имате регистрация в LinkedIn и не желаете LinkedIn да събира информация за Вас чрез нашия уебсайт и да го свързва с информацията, която е запаметена във Вашия акаунт в LinkedIn, е необходимо да се отпишете от LinkedIn, преди да посетите нашия уебсайт.

Също така използваме формуляри за генериране на потенциални клиенти в LinkedIn. Тези формуляри спомагат за генериране на потенциални клиенти и като резултат – придобиване на нови клиенти и увеличаване на продажбите. С въвеждането на Вашите данни в реклами от LinkedIn, например при изтегляне на информационни материали като маркетингови презентации, Вие се съгласявате Вашите данни да бъдат препратени на EVS Translations GmbH чрез LinkedIn, за да можем да се свържем с Вас. Възможно е да използваме Вашето име като обръщение в лична комуникация с Вас, както и Вашия имейл адрес, за да се свържем с Вас по електронен път. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време на адрес: data(at)evs-translations.com. Повече информация относно поверителността на личните данни и формулярите за генериране на потенциални клиенти в LinkedIn е налична на адрес: www.linkedin.com/legal/privacy-policy и https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/native-advertising/lead-gen-ads.

Правното основание за обработването на лични данни се предоставя въз основа на Вашето съгласие по силата на Член 6, алинея 1, буква a) и Член 6, алинея 1, буква f) от ОРЗД. С други думи основанието е законосъобразен интерес от наша страна. Нашият законосъобразен интерес в този случай се отнася до описаните по-горе цели, в частност маркетингови цели, като например придобиване на нови клиенти. Въведените от Вас данни ще се съхраняват, докато: а) не оттеглите съгласието си за съхраняването на тези данни; б) целта, за която се съхраняват данните, вече не е приложима. Това не засяга задължителните по закон срокове за съхранение.

XII. Разпоредби за защита на данните относно употребата и приложението на YouTube

EVS Translations разполага с интегрирани компоненти на YouTube на този уеб сайт. YouTube представлява интернет видеопортал, позволяващ на създателите на видеоклипове да ги редактират безплатно, както и на останалите потребители да гледат, оценяват и коментират тези видеоклипове безплатно. YouTube позволява публикуване на всички видове видеозаписи, затова през онлайн портала може да бъде осъществен достъп както до цели филми и телевизионни предавания, така и до музикални видеоклипове, трейлъри и видеозаписи, създадени от потребителите.

Дружеството оператор на YouTube е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ. YouTube, LLC е дъщерно дружество на Google Inc, 1600 Amphitheatre, PKWy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Ако посетите дадена страница с добавката на YouTube, тя създава връзка със сървърите на YouTube. Така YouTube разбира кои страници посещавате. Ако сте влезли във Вашия акаунт в YouTube, YouTube може да проследи личното Ви поведение на сърфиране. Можете да предотвратите това, като предварително излезете от акаунта си в YouTube.

Ако даден потребител щракне върху и стартира видеоклип в YouTube, се добавят бисквитки, които събират информация относно поведението на потребителя.

Допълнителна информация за защитата на данните в YouTube можете да откриете в политиката за поверителност на YouTube на: policies.google.com/privacy.

XIII. Вашите права

Ако Ваши лични данни бъдат обработени, Вие сте субектът на данните по смисъла на GDPR и имате следните права в отношенията си с администратора на лични данни: 

1. Право на потвърждение

Имате право да изискате потвърждение от EVS Translations за това дали Вашите данни се обработват. Това право касае също информацията относно:

  • Целта на обработването
  • Категориите лични данни, които се обработват
  • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации, и подходящи гаранции във връзка с предаването на данните.
  • Предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок.
  • Съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване
  • Правото на подаване на жалба до надзорен орган
  • Когато личните данни не са били събрани от Вас, всякаква налична информация за техния източник

2. Право на коригиране

Имате право да изискате незабавното коригиране на касаещи Ви неверни лични данни или допълване на непълни лични данни.

3. Право на възражение, член 21 от GDPR

Имате право по всяко време и на основания, свързани с конкретната Ви ситуация, да възразите срещу обработването на касаещи Ви лични данни.

4. Право на изтриване

Имате право да изискате от EVS Translations незабавното изтриване на касаещи Ви лични данни, при условие че е приложимо едно от следните основания и ако не се изисква обработване:

  • Личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.
  • Оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR, и няма друго правно основание за обработването
  • Възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, съгласно член 21, параграф 1 от GDPR или възразявате срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 от GDPR.
  • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел съответствие с правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо EVS Translations.

Правото на изтриване не се прилага, доколкото обработването е необходимо

  • За спазване на законово задължение,
  • За предявяване, упражняване или защита от законови искове. 

5. Право на ограничаване на обработването

Имате право да очаквате от EVS Translations ограничения на обработването.

6. Право на преносимост на данните

Имате право да получавате касаещи Ви лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Имате право също да предавате тези данни на друг администратор на лични данни без възпрепятстване от страна на EVS Translations. 

Също така при упражняване на правото си на преносимост на данните съгласно член 20, параграф 1 от GDPR имате право личните Ви данни да бъдат предадени директно от EVS Translations на друг администратор на лични данни, когато това е технически възможно и доколкото не нарушава правата и свободите на други лица. 

7. Право на оттегляне на съгласие във връзка с разпоредби за защита на данните 

Имате право да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за обработване на Вашите лични данни за посочената цел.

8. Право на подаване на жалба до надзорен орган

Независимо от които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайното Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава GDPR.  

XIV. Сигурност на данните

Поддържаме най-съвременни технически мерки за опазване сигурността на данните Ви и по-конкретно за защита на личните Ви данни. Те биват адаптирани така, че да отговарят на най-новите технологии.

XV. Промяна на разпоредбите ни за защита на данните

Запазваме си правото да правим промени на настоящата политика за поверителност, така че винаги да отговаря на текущите изисквания, или да правим промени в политиката за поверителност по отношение на обслужването, например да въвеждаме нови услуги. Така за следващото Ви посещение ще се прилага новата политика за поверителност.